Internationellt masterprogram i vuxnas lärande och globala förändringar, 60 hp

Master's Programme in Adult Learning and Global Change, 60 credits

L7MLG

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Ortsoberoende

Examensbenämning

Filosofie magisterexamen i huvudområdet vuxnas lärande

Studietakt

Halvfart

Inledning

Detta program har som syfte att förbättra yrkesutövares förmåga att arbeta i en globaliserad värld och att utmana traditionella perspektiv på globaliseringen. För att uppnå detta syfte ska ett kritiskt perspektiv på globalisering och en reflekterande och strategisk syn på praktik utvecklas. Programmet kännetecknas av en dialektisk process där studenternas personliga erfarenheter och de teoretiska koncepten i programmet ställs mot varandra. Därmed kommer studenterna få bekanta sig med olika teoretiska perspektiv och forskningsfält, framför allt inom forskningsfältet vuxenutbildning.

Ett framväxande fält av praxis omger ett globalt fenomen, nämligen lärandeaspekter av yrkesverksamhet och hur yrkesverksamma människor agerar i och konstruerar olika kontexter. Denna mångskiftande grupp av yrkesutövare står inför nya utmaningar som följer med den allt snabbare takten av globalisering inom ekonomi, samhälle och kultur. Globaliseringens påverkanseffekter kan beskrivas i termer av ekonomiska skiftningar, i form av nya former för kommunikation och nätverkande, användningen av ny teknik, arbete över nations- och kulturskillnader etc. Dessa utmaningar inkluderar även krav på ökad effektivitet och produktivitet, samt komplexiteten i att främja social rättvisa och jämlikhet.

Inlärningskontexter förändras som svar på globaliseringen och yrkesverksamma inom olika områden kommer uppleva förändringen. Inlärningsaspekter inom yrkeslivet blir ett viktigt kännetecken för många praktiker. Instabilitet och förändring kommer att bli allt vanligare inom verksamheter, vilket utgör incitament för att söka fram nya perspektiv för att hantera det okända. De kunskaper och egenskaper som behövs är alltså förmågan att nätverka och arbeta med människor från andra kulturer. Att kunna arbeta på distans för att hantera nya kommunikationsformer och främja virtuella gemenskaper kommer också vara viktigt i den nya kontexten.

Vuxnas lärande sker i ett mångskiftande fält av verksamhetsområden med många inriktningar: kompetensutveckling, hälsovårdsutbildning, vuxenutbildning på fritiden och i grupp, yrkesutbildning, grundutbildning, etc. Yrkesverksamma tar också på sig olika roller, de är lärare, administratörer, politiker, handledare för organisatoriskt lärande och så vidare. Andra yrken, t.ex. chefer, jurister och ingenjörer, innehåller också lärandedimensioner. De lär och undervisar i sitt dagliga arbete, ofta på informella, outtalade sätt. 

Syfte

Programmets målsättning är att erbjuda en högkvalitativ magisterexamen inom huvudområdet vuxnas lärande, utformad för att ge studenterna en inblick i globalisering och interkulturellt samarbete genom programmets innehåll och tillvägagångssätt.

Programmet syftar också till att öka förståelse för olika kontexter och ge erfarenhet av att studera på ett antal olika sätt. 

Mål

Kunskap och förståelse

 • att främja förståelse för likheter och skillnader i olika kontexter där vuxnas lärande sker
 • att förstå kunskapsbaserade samhällen i relation till lärande
 • att utveckla förståelse för diskurser om globalisering
 • att förstå den historiska kontextens roll i den nuvarande utvecklingen och koppla detta till det sammanhang man själv verkar i
 • att utmana ortodoxier i vuxenutbildningsteori och -praktik

Färdighet och förmåga

 • att lära sig att använda undervisnings-och inlärningsteknik i ett globalt sammanhang
 • att lära sig att lära och arbeta globalt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att utveckla förståelse och känslighet i kulturella frågor
 • att anta ett mångfacetterat jämlikhetsperspektiv på frågor rörande lärande
 • att ställa sitt eget yrkesutövande i relation till nya perspektiv
 • att skapa nätverk av relationer mellan länder och bidra till etableringen av en global gemenskap av yrkesutövare verksamma inom vuxenutbildning 

Innehåll

Programmet omfattar åtta kursmoduler á 7,5 högskolepoäng vardera. Den inledande modulen introducerar programmets struktur och leder fram till utvecklingen av ett antal förmågor, som byggs på under de två åren. Fyra av modulerna fokuserar på olika innehållsteman eller ”perspektiv”, avsedda att vara relevanta för studenter med varierande intressen och bakgrunder. En modul fokuserar på forskningsmetoder och följs av ett forskningsprojekt i de universitet där detta krävs för en magisterexamen. Om detta inte är tillämpligt, ersätts forskningsprojektet av lokala valbara kurser med relevans för programmet.

Kurserna listas nedan i ordningsföljd:

 • Locating oneself in Global Learning, part 1, 4,5 hp/ECTS
 • Adult Learning: Perspectives and Contexts, 7,5 hp/ECTS
 • Work and Learning, 7,5 hp/ECTS
 • Fostering Learning in Practice, 7,5 hp/ ECTS
 • Understanding Research, 7,5 hp/ECTS
 • Global/Local Learning, 7,5 hp/ECTS
 • Locating oneself in Global Learning, Part II, 3 hp/ECTS
 • Researching Adult Learning: Project work, 15 hp/ECTS
   

Innehåll, format, lärandemål och examinationer för varje kursmodul beskrivs ingående i separata kursbeskrivningar. 

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet utövas på distans i samarbete med Linköpings universitet, University of British Columbia, Vancouver, Kanada och University of Western Cape, Kapstaden, Sydafrika.

Ett team av akademiker från de samverkande lärosätena undervisar på programmet. Alla universiteten ackrediterar programmet. Grundtanken är att studenter antas till vart och ett av de samarbetande universiteten, men att de tillsammans utgör en gemensam klass som samarbetar i distansutbildning. De dominerande arbets- och kontaktsätten mellan lärare och studenter på programmet är elektronisk kommunikation via flexibla webbaserade distansutbildningsverktyg och e- post. 

Masterprogrammet motsvarar ett års heltidsstudier, men är tänkt att läsas på deltid under två år.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen, eller motsvarande yrkesexamen, med vuxenutbildning (eller annat för vuxenutbildningen relevant ämnesområde) som huvudämne

eller 

kandidatexamen inom annat område samt ytterligare studier med relevans för vuxnas lärande

eller 

kandidatexamen samt 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid inom vuxnas lärande

 • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

(Exemption from Swedish)

  Examenskrav

  Genomförda studier leder till en magisterexamen (Master of Arts inom området Adult Learning). 

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie magisterexamen i huvudområdet vuxnas lärande

  Examensbenämning på engelska

  Master of Arts (One Year) with a major in Adult Learning

  Särskild information

  Poängsystem

  Varje kurs ackrediteras med högskolepoäng (hp). 1,5 hp/1,5 ECTS-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier, och heltidsstudier kräver minst 40 timmar per vecka. Ett helt läsår motsvarar 60 högskolepoäng / ECTS-poäng

  Tillgodoräkning av tidigare studier

  Programansvarig utbildningsledare beslutar huruvida tidigare studier ska kunna tillgodoräknas som en del av programmet.

  Examination och betyg

  Examinationskrav för respektive kurs anges i kursplanerna.

  Betygssystemen som används i programmet beskrivs i varje kursplan. Studenterna erhåller också betyg enligt ECTS-betygsskalan A-F.

  Handlingsplan

  Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. Initiativ ska tas så tidigt som möjligt under utbildningen. Initiativtagare kan vara t.ex. studenten själv, undervisande lärare eller fältmentor/handledare via ansvarig utbildningsledare. Handlingsplanen upprättas av programansvarig utbildningsledare i samråd med studievägledare och med studenten själv. I arbetet med handlingsplanen får studenten möjlighet att bearbeta och vid behov konfronteras med problem som uppkommit under studietiden. Handlingsplanen ska ge hjälp för studenten att strukturera studierna och eventuellt kartlägga behov av annat stöd. I handlingsplanen ska finnas en tidsplan för genomförandet. Målet är att hjälpa studenten tillbaka till utbildningen. En uppföljning sker efter handlingsplanens genomförande.

  Avrådan

  Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett avrådanssamtal. I särskilda fall kan ansvarig utbildningsledare besluta att kalla till avrådanssamtal utan att en handlingsplan upprättats. Om den studerande så önskar kan också en studeranderepresentant eller studievägledare delta i avrådanssamtalet. Ansvarig utbildningsledare ska informera den berörda studenten om denna möjlighet. I samband med avrådan skall den studerande erbjudas samtal med studievägledare.

  Examensbevis

  Genomförda studier leder till en magisterexamen (Master of Arts inom området Adult Learning). Ett examensbevis utfärdas på begäran efter inrapportering av att samtliga föreskrivna kurser och examensuppsatsen slutförts, förutsatt att den studerande uppfyller kraven på allmän och särskild behörighet. Studenter som inte uppfyller alla krav för att erhålla Master of Arts kommer att få ett registerutdrag listande alla avslutade kurser.

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2022

  Termin 2 VT 2023

  Termin 3 HT 2023

  Termin 4 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  945A05 Understanding research 7.5* A1X v202345-202404 O
  *Kursen läses över flera terminer
  945A10 Examensarbete - Vuxnas lärande 15 A1X v202404-202423 O
  LIVLE1 Locating Oneself in Global Learning, Part II 3 A1X v202407-202411 O