Understanding research, 7.5 hp

Understanding research, 7.5 credits

945A05

Huvudområde

Vuxnas lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Colliander

Kursansvarig

Helena Colliander

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MLG Adult Learning and Global Change, Master's Programme 3 (HT 2023) 202345-202404 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Vuxnas lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Internationellt masterprogram i vuxnas lärande och globala förändringar

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs

 • visa förmåga att interagera med människor verksamma i olika sammanhang och kulturer kring frågor som rör forskningskvalitet
 • ha förståelse för grundläggande metodologiska förhållningssätt och forskningsmetodiker med relevans för studier av vuxnas lärande
 • visa förmåga att kritiskt granska och bedöma vetenskapliga texter inom fältet vuxnas lärande
 • kunna använda kunskaper om metodologier och metoder för att planera ett självständigt projektarbete

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på forskning. Ett centralt innehåll är hur man läser forskningstexter för att förstå och utvärdera dem kritiskt. Kursen bygger på antagandet att forskningen är perspektivberoende. Således är förståelsen för olika vetenskapsmetodologier grundläggande. Olika metoder är representerade i kursen genom artiklar som är relevanta för vuxnas lärande i olika kontexter. Dessa artiklar utgör grunden för kritisk analys och jämförande av studenterna.  Studenten ska även tillämpa sin kunskap om forskningsmetoder genom att producera en forskningsplan.

Undervisnings- och arbetsformer

Ett grundläggande antagande bakom de undervisningsmetoder och arbetssätt som används i kursen är att förståelse är något som utvecklas genom bearbetning av erfarenheter i relation till teoretiska perspektiv, samt att denna bearbetning lämpligen görs i diskussion mellan kurskamrater. Lärandeaktiviteterna äger rum online. Ett fullvärdigt deltagande i denna kurs involverar en komplett läsning av den obligatoriska kurslitteraturen, aktivt engagemang i diskussioner och andra gruppaktiviteter, samt ett färdigställande av examinationsuppgifterna. 

Examination

Examinationerna består av olika aktiviteter; 

baserat på sin läsning ska studenterna regelbundet och aktivt delta i obligatoriska skriftliga diskussioner och skriva individuella inlämningsuppgifter.  

I den första delen av kursen skall studenten analysera och kritiskt granska forskning inom området, dvs artiklar som representerar olika forskningsperspektiv av vuxenutbildning. Studenten ska skriva en uppsats i mindre grupp där de diskuterar och jämför logiken i olika metoder i exemplen.

Den andra skriftliga uppgiften är individuell: Studenten ska skriva en forskningsplan som är relevant i fältet vuxnas lärande. Forskningsplanen ska innehålla en introduktion där studenterna utforskar det valda problemet, samt mål och forskningsfrågor, litteraturöversikt och forskningsdesign. Studenten ska fördjupa sin kunskap inom en vald metod och i forskningsplanen visa på hur den kan appliceras. 

I examinationen ingår även regelbundet och aktivt deltagande i gruppdiskussioner. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LÄ03 Examination 7.5 hp EC

Böcker

List of Literature is provided at your learning platform LISAM

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.