Examensarbete - Vuxnas lärande, 15 hp

Researching Adult learning: Project work, 15 credits

945A10

Huvudområde

Vuxnas lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Song Ee Ahn

Kursansvarig

Song Ee Ahn

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MLG Adult Learning and Global Change, Master's Programme 4 (VT 2024) 202404-202423 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Vuxnas lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Internationellt masterprogram i vuxnas lärande och globala förändringar

Förkunskapskrav

Minst 27 hp från kurser inom masters programmet Adult Learning and Global Change.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs:
Visa teoretisk och metodologisk kunskap genom att genomföra sin forskningsplan inom området vuxnas lärande.
• Förstå de olika delarna i forskningsprocessen genom att utforma, utföra samt skriva ett självständigt arbete inom vuxnas lärande
• Kritiskt granska forskning och ge samt ta emot konstruktiv kritik.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på de teoretiska och praktiska överväganden som krävs i de olika faserna i processen när man utformar, genomför och rapporterar ett forskningsprojekt inom området vuxenutbildning. Kursen omfattar fyra delar; design, datainsamling och analys, skrivandet av uppsats samt presentation och försvar av denna.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av handledning och seminarier där olika delar av uppsatser diskuteras. Vid dessa seminarier får studenterna möjlighet att dela erfarenheter och diskutera sitt uppsatsarbete med andra studenter och handledar

Examination

Kursen examineras genom att en uppsats skrivs och lämnas in till examinator.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats 15 hp EC
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.