Validering i praktiken, 7.5 hp

Validation in practice, 7.5 credits

961G11

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Per Andersson

Kursansvarig

Per Andersson

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2020 202037-202053 Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2020 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna
- redogöra för och diskutera olika verktyg för validering
- relatera teorier om kunskap, kompetens och lärande till valideringsarbete i praktiken
- diskutera vilka kompetenser som behövs i genomförandet av valideringsarbete
- identifiera och problematisera valideringens betydelse för samhälle och individ

 

Kursinnehåll

I kursen behandlas kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens, vilket även ger deltagarna förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kursen utgår från såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken.

I kursen belyses valideringspraktiken utifrån fyra teman:
- Kunskap, kompetens och lärande. Här behandlas kunskapsteori och kunskapsfilosofi, lärandeteori, reell kompetens, generella kompetenser samt gemensamma kompetenser.
- Validering som samhällsfenomen och praktik. Här behandlas valideringens grundläggande innebörd, validering i relation till samhälle och individ samt olika valideringsmodeller.
- Kompetens för validering. Här behandlas kartläggarkompetens och bedömarkompetens i förhållande till validering i praktiken.
- Verktyg för validering. Här behandlas olika metoder för att skapa underlag för och dokumentera en validering, kvalitetssäkring samt examination som en del i valideringsprocessen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och redovisningar under fem seminariedagar. Mellan seminarierna arbetar deltagarna individuellt och i mindre grupper med studie- och arbetsuppgifter. 

Examination

Examinationen sker i slutet av kursen genom ett individuellt skrivarbete som bygger på muntliga och skriftliga arbetsuppgifter i kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G
Preliminär lista – kommer att kompletteras! Andersson P., Fejes A. (2010) Kunskapers värde – validering i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Bornemark, J., Svenaeus, F., (red.) (2009) Vad är praktisk kunskap. Stockholm: Södertörns högskola. Tillgänglig (2017-06-27): http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:303147/FULLTEXT01.pdf Gustafsson L., Mouwitz L. (2008) Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i fokus. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. Tillgänglig (2017-06-27): http://ncm.gu.se/media/downloads/0040_validering_sv.pdf Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH (2012) Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Västerås: YH 2012/428. Tillgänglig (2017-06-27): https://www.valideringsinfo.se/Documents/Valideringsinfo/Dokument/Nationell%20struktur%20f%C3%B6r%20validering/Kriterier%20och%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20validering%20av%20reel%20kompetens%202.0.pdf Nordiskt nätverk för vuxnas kunnande, NVL (2016) Validering och värdet av kompetenser – färdplan 2018. Rapport. Tillgänglig (2017-06-27): http://nvl.org/Content/Validering-och-vardet-av-kompetenser Cedefop (2015) European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 104. Tillgänglig (2017-06-27): https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/3073_en_1_0.pdf

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.