Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 7.5 hp

Educational Sciences 7, School Development and Evaluation, 7.5 credits

971G21

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulrika Bodén

Kursansvarig

Ulrika Bodén

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 5 (HT 2023) 202344-202348 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 5 (HT 2023) 202344-202348 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 5 (HT 2023) 202344-202348 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva och jämföra olika teorier, begrepp och perspektiv för utveckling och utvärdering av fritidshem och skola
 • använda begrepp och teorier från forskning och aktuella styrdokument för att analysera och kritiskt granska skolutvecklings- och utvärderingsprojekt
 • problematisera skolutveckling och utvärdering på mikro- och makronivå och dra slutsatser för den egna professionen
 • planera och utforma ett skolutvecklingsprojekt med relevans för fritidshemmet.

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre områden: skolutveckling, utvärdering och metod för kvalitetsarbete. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling samt utvärdering behandlas. I kursen skapas förståelse för kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Studenten ska genom granskning av befintliga skolutvecklings- och utvärderingsprojekt få teoretisk förståelse för och metodologisk kunskap om utveckling av skola och fritidshem. Studenterna skapar egna utvecklingsprojekt med förankring i dessa perspektiv. Genom diskussion av utvecklingsprojekten belyses och problematiseras möjligheter till kvalitetsarbete i fritidshem.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisningsuppgift och projektarbete.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig individuell examination 4.5 hp U, G, VG
PRO2 Projektarbete: Redovisning med underlag 3 hp U, G
OBL1 Seminarium 0 hp D

Böcker

Carlgren, Ingrid, (2017) Undervisningsutvecklande forskning : exemplet learning study. Första upplagan Malmö : Gleerups, [2017]

ISBN: 9789140695888

Håkansson, Jan, (2017) Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder. Andra upplagan [Lund] : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144121130

Pihlgren, Ann S., (2017) Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera. första upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144111179

Kap. 2, 5, 7, 10 och 11.  

Sandberg, Bo, Faugert, Sven, (2020) Perspektiv på utvärdering. Fjärde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144135991

Timperley, Helen, Sjösten, Lisa, (2019) Det professionella lärandets inneboende kraft. Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144133904

Artiklar

Lago, L. et al (2018)., Att utveckla arbetet med lek på fritidshem - Erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt. Venue, 7(1). Doi: 10.3384/venue.2001-788X.1872
Schildkamp, K., Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps Educational Research (Educational Research, 3 July 2019, 61(3):257-273)

Webbsidor

OECD (2018)., PISA. Programme for International Student Assessment. http://www.oecd.org/pisa/

Hämtad den 9 september 2021.

Schleicher, A. (2012). , Använd data för att bygga bättre skolor. https://www.google.com/search?q=Anv%C3%A4nd+data+f%C3%B6r+att+bygga+b%C3%A4ttre+skolor.&rlz=1C1GCEB_enSE851SE851&oq=Anv%C3%A4nd+data+f%C3%B6r+att+bygga+b%C3%A4ttre+skolor.&aqs=chrome..69i57j33l2.338j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Filmad Jul 2012, Posted Feb 2013, TEDGlobal 2012. Hämtad den 20 september 2020. 

Skolinspektionen (2018)., Undervisning i fritidshemmet inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle https://skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2018/fritidshem/fritidshem_rapport_2018.pdf

Hämtad den 9 september 2022.

Skolverket (2015). , Kvalitetsarbete i praktiken, https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65b50e/1553965962840/pdf3381.pdf

Hämtad den 9 september 2021 

Skolverket (2020a), Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Alla fem klickbara flikar). https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp

Hämtad den 9 september, 2021.

Skolverket (2020b), , Kollegialt lärande – individutveckling eller skolutveckling. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/kollegialt-larande---individutveckling-eller-skolutveckling

Hämtad den 9 september 2021. 

SOU 2018:19. , Forska tillsammans. Samverkan för lärande och förbättring. https://www.regeringen.se/4933fc/contentassets/1e0e6381c554497ab51eeeb13d36b1ce/sou-2018_19.pdf

 Hämtad den 24 september 2020 (Läs sid 21-32)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.