Religionskunskap, 7.5 hp

Religion, 7.5 credits

973A04

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Ludvigsson, Tomas Widholm

Kursansvarig

Tomas Widholm

Studierektor eller motsvarande

Maria Björkman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 7 (HT 2024) 202439-202443 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Särskild information

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera religion och livsåskådning som vetenskapliga begrepp
 • redogöra för och diskutera världsreligionerna avseende dessas historia, trosinnehåll, ritualer, traditioner, levnadsregler och berättelser
 • redogöra för och diskutera religioners sociala funktion på samhälls- och individnivå
 • argumentera med hjälp av religionsämnets centrala begrepp för val av stoff, undervisningsformer, läromedel och examination i relation till elevers förståelse och skilda förutsättningar
 • analysera och kritiskt förhålla sig till grundskolans styrdokument kring religionsämnet
 • analysera och problematisera film som läromedel i religionsundervisningen
 • diskutera och problematisera hur etik och barns livsfrågor kan behandlas i undervisningen i relation till elevers förståelse och skilda förutsättningar

Kursinnehåll

I kursens inledande del diskuterar studenten hur religion och livsåskådning kan förstås som vetenskapliga begrepp. Vidare studeras judendomens, kristendomens, islams, hinduismens, buddhismens samt fornskandinavisk och samisk religion avseende dessas historia, trosinnehåll, ritualer, traditioner, levnadsregler och centrala berättelser. Studenten studerar och diskuterar även religioners och livsåskådningars sociala funktioner på samhälls- och individnivå.

Ämnesdidaktik
Parallellt med det övriga kursinnehållet genomförs didaktiska seminarier och föreläsningar där studenten studerar, skriver, diskuterar och analyserar förutsättningar för undervisning i grundskolan såsom styrdokument, lärares och elevers relation till religionsämnets kärna, utveckling och läromedel. Studenten analyserar även hur film kan användas på ett kritiskt sätt inom ramen för religionsämnet. Under kursens didaktiska delar diskuterar och problematiserar studenten även frågor om hur man kan undervisa kring etik och barns livsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner.

Examination

Kursen examineras genom hemtentamen samt muntlig och skriftlig redovisning

PROVKODER
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen, religionskunskap 6 hp U-VG
SRE1 Individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning, ämnesdidaktik 1,5 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Hemtentamen 6 hp U, G, VG
SRE1 Individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning 1.5 hp U, G, VG
Collste, Göran (2010), Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur. Lejon, Kjell O. (2014),”Religion och Film. Film som undervisningsunderlag i religionskunskap” (manus, se LISAM) Lejon, Kjell O. (2013), “Lutheranism or Secularism? Perspectives on the Lutheran Foundation of the Scandinavian Welfare States – and Signs of New Religious Impulses in the Contemporary Secular Setting.” Theofilos, Vol. 6, Nr. 2, 2013, 4–12 (se LISAM) Mebius, Hans (2003), Bisse: Studier i samisk religionshistoria. Östersund: Jengel Förlag (utdrag tillgängliggörs via LISAM) Nigosian, Solomon A (2008), World Religions: A historical approach. Bedford: St. Martins Press. Näsström, Britt-Mari (2002), Fornskandinavisk religion (se LISAM) Christina Odenstad: Ämnesdidaktik för SO-ämnena, Gleerups Anders Jönsson & Christina Odenstad : Bedömning i SO, Gleerups OBS! Mer material kan tillkomma

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.