Samhällskunskap, 7.5 hp

Social Studies, 7.5 credits

973A05

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Nordmark, David Ludvigsson

Kursansvarig

Jonas Nordmark

Studierektor eller motsvarande

Maria Björkman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 7 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Särskild information

 

 

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera demokrati som ideal och praktik i en välfärdsstat
 • redogöra för och diskutera det svenska politiska systemet och dess framväxt
 • identifiera och diskutera mänskliga rättigheter och människors lika värde, i skolan och i samhället
 • diskutera resursfördelning och den offentliga sektorns roll i en markandsekonomi
 • kritiskt diskutera informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier
 • diskutera hur sociala, politiska och ekonomiska förhållanden hänger samman och påverkar varandra
 • argumentera med hjälp av samhällskunskapsämnets centrala begrepp för val av stoff, undervisningsformer, läromedel och examination i relation till elevers förståelse och skilda förutsättningar.
 • analysera och kritiskt förhålla sig till grundskolans styrdokument kring samhällskunskapsämnet
 • kritiskt förhålla sig till olika typer av läromedel i samhällskunskapsundervisningen utifrån en medveten pedagogisk strategi

Kursinnehåll

I kursens inledande del diskuterar studenterna frågor om varför politiskt beslutsfattande behövs och olika former av legitimering. Därefter studerar de det svenska politiska beslutsfattandet och lagstiftningsprocessen. Vidare diskuterar studenterna frågor om resursfördelning, individ och gemenskap, samt mänskliga rättigheter i skolan och i samhället i stort. Avslutningsvis studerar och diskuterar studenterna frågor om informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.

Ämnesdidaktik
Parallellt med det övriga kursinnehållet genomförs didaktiska seminarier och föreläsningar där studenten studerar, skriver, diskuterar och analyserar förutsättningar för undervisning i grundskolan såsom styrdokument, lärares och elevers relation till samhällskunskapsämnets kärna, utveckling och läromedel.
Särskilt fördjupas metodiska frågor om hur man kan undervisa om olika avsnitt i samhällskunskapsundervisningen. Studenterna tränar att förhålla sig källkritiskt till olika läromedel och att välja läromedel utifrån en medveten pedagogisk strategi.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen samt muntlig och skriftlig redovisning.

För att få väl godkänt i slutbetyg krävs väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundade momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Hemtentamen 6 hp U, G, VG
SRE1 Individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning 1.5 hp U, G, VG

Böcker

Jönsson, Anders, Odenstad, Christina, (2014) Bedömning i SO : för grundskolan Malmö : Gleerup, 2014

ISBN: 9789140685889

Odenstad, Christina, (2017) Samhällskunskap för lärare 4-9 1. uppl. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2017

ISBN: 9789140693761

Odenstad, Christina, (2014) Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2014

ISBN: 9789140685919

Övrigt

1 lärobok (från valfritt förlag) i samhällskunskap för årskurs 4-6 (anpassad till Lgr11), antingen i tryckt eller digital form.

 

Carlsson, U. (red) 2013. Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning. Analyser och reflektioner. Göteborg: Nordicom. s. 7-9, 27. http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/medie-_och_informationskunnighet_i_natverkssamhallet.pdf

 

Johnsson Harrie, Anna; ”Sponsrade Läromedel i samhällskunskap” i Anna Johnsson Harrie och Hans Albin Larsson (red) Samhällsdidaktik – sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning, Skrifter från Forum för Ämnesdidaktik, Linköpings universitet nr 3, hämtas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-81772

 

Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, Skolverkets rapport nr 284, 2006, s 9-33, 95-139, (hämtas på Lisam)

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 199-212 (samhällskunskap), hämtas på www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer

 

Nilsson, Ulf; Varg, Svenskt Näringsliv, Informationsförlaget, 2017, beställs på https://www.svensktnaringsliv.se/material/skolmaterial/varg_672798.html

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.