Matematik 2, 15 hp

Mathematics 2, 15 credits

973G11

Huvudområde

Naturvetenskapernas didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Cecilia Sveider

Kursansvarig

Cecilia Sveider

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 4 (VT 2025) 202511-202543 Svenska Linköping, Valla O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 4 (VT 2025) 202511-202543 Svenska Västervik O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 4 (VT 2025) 202511-202543 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Naturvetenskapernas didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- granska och diskutera matematik i skolår 4-6 med avseende på innehåll och samhälleligt uppdrag,
- argumentera för val av innehåll, undervisningsmaterial. t ex digitala verktyg och undervisningsformer i relation till styrdokument och elevers skilda förutsättningar,
- kartlägga, analysera och bedöma barns matematiska kunnande under skolåren 4-6,
- jämföra och relatera didaktiska perspektiv och förhållningssätt till grundläggande inlärning och undervisning i matematik,
- argumentera för forskningens relevans för undervisning och lärande i matematik och visa hur denna kan omsättas i en pedagogisk praktik.

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur matematik gestaltas i styrdokument och i skolår 4-6 praktik. Olika förhållningssätt till lärande och undervisning i förhållande centralt innehåll för skolår 4-6 bearbetas i kursen. Den studerande analyserar didaktiska verktyg. Ett genomgående tema i kursen är teorier om elever s utveckling av matematiska begrepp. Vidare behandlas elevers olikheter i relation till exempelvis genus, klass, etnicitet och normalitet/avvikelse och dess inverkan på lärande och undervisning i matematik. I kursen ingår också olika kartläggningsinstrument och former för bedömning av elevers kunnande i matematik samt betygsättning. I kursen bearbetar studenten frågeställningar som relaterar till undervisning och lärande i matematik genom att ta del av minst tre vetenskapliga artiklar från nationella och internationella tidskrifter.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, verkstäder samt arbete enskilt och i grupp.

OBLIGATORISKA MOMENT
Genomförande och redovisning av kursuppgifter

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning samt skriftlig salstentamen. För VG på avklarad kurs krävs VG på två av följande tre examinationsmoment: SRE1, MRE3 och STN1.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 6.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning 2 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning 2.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriskt moment 0 hp D
MRE3 Muntlig redovisning 1 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning 1 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning 2 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

((2017)) Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Stockholm Skolverket

ISBN: 9789175592862

https://www.skolverket.se/getFile?file=3794

(2019) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 Sjätte upplagan [Stockholm] : Skolverket, 2019

ISBN: 9789138327500

(2008) Mer än matematik : om språkliga dimensioner i matematikuppgifter Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2008

ISBN: 9789185589463

(2008) Mer än matematik : om språkliga dimensioner i matematikuppgifter Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2008

ISBN: 9789185589463

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a656ab1/1553960027615/pdf1891.pdf

(1998) The sociology of mathematics education. mathematical myths/pedagogic texts London : Falmer, 1998.

ISBN: 9780750707923, 9780203486870, 0750707917 (cased) :, 0750707925 (pbk) :

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=guest&custid=s3912378&groupid=main&direct=true&db=cat00115a&AN=lkp.880602&profile=eds2&lang=sv

Abdoka, Saman, Sundström Larsson, Catharina, Sundgren, Eva, (2019) Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever Första upplagan Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147126132

Bentley, Per Olof, Bentley, Christine, (2016) Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder 1. uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147105854

Brändström, Anna, Author, (2005) Differentiated tasks in mathematics textbooks: an analysis of the levels of difficulty
Furness, Anthony, Björklund Boistrup, Lisa, (2015) Matematikens mönster 1. uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147112098

Grevholm, Barbro, Björklund, Camilla, (2014) Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144102481

Grevholm, Barbro, Björklund, Camilla, (2014) Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144102481

Helenius, Ola, Johansson, Maria, (2018) Att bli lärare i matematik Första upplagan Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147122585

Jess, Kristine, Skott, Jeppe, Hansen, Hans Christian, Retzlaff, Joachim, (2011) Matematik för lärare Malmö : Gleerups, 2011

ISBN: 9789140673985, 9140673987

Johansson, Monica, Author, Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Originator, (2003) Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum
Kilhamn, Cecilia, (2019) Matematiska samtal i klassrummet : vägar till elevers lärande Första upplagan Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147129171

Lundberg, Anna, L. V., (2011) Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov Linköping : Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2011

ISBN: 9789173931328

Olteanu, Constanta, Author, Olteanu, Lucian, Author, Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA), Originator, (2019) Programmering för matematiklärare: Årskurs 1-6

ISBN: 914412712X, 9789144127125

Solem, Ida Heiberg, Alseth, Bjørnar, Eriksen, Elisabeta, Smestad, Bjørn, (2019) Tal och tanke : matematikundervisning från årskurs 4 till 6 Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur AB, [2019]

ISBN: 9789144124070

Taflin, Eva, Author, Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Matematik/tillämpad matematik, Originator, (2003) Problemlösning och analys av rika matematiska problem

Artiklar

Ponte, João Pedro da, Marques, Sandra, Proportion in school mathematics textbooks: A comparative study
Samuelsson, J,, Den skickliga matematikläraren håller i taktpinnen Linköpings Universitet (2013)

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:615567/FULLTEXT02.pdf

Övrigt

Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. Retrieved from http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/publications/Wing06.pdf   

Wing, J. M. (2016). Computational thinking, 10 years later.  Retrieved from https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/computational-thinking-10-years-later/

Engström, A., Engvall, M., & Samuelsson, J. (2007). Att leda den tidiga matematikundervisningen. Linköping: Linköpings Universitet, Skapande Vetande 51

Heintz, F., & Mannila, L. (2018). Computational Thinking for All: An Experience Report on Scaling up Teaching Computational Thinking to All. Paper presented at the Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education, Baltimore, Maryland, USA. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3159450.3159586

Löwing, M. (2017). Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för lärare. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144091181

McIntosh, A. (2008) Förstå och använda ta l- en handbok. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning. ISBN 9789185143139

Smith, M.S. & Stein, M.K. (2014). 5 undervisningspraktiker i matematik: för att planera och leda rika matematiska diskussioner: med handledning för fortbildning. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. ISBN 9789127138582

Kompletterande litteratur

Artiklar

Dessutom nationella och internationella artiklar

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.