Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

Educational Sciences 1, Didactics, 5 credits

974G01

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A eller motsvarande.

Lärandemål

- identifiera centrala begrepp inom allmändidaktik
- urskilja vad som betecknas som allmändidaktik i jämförelse med ämnesdidaktik
- redogöra för på vilka grunder kunskap väljs ut och organiseras i den obligatoriska skolans senare del
- urskilja grundläggande filosofiska perspektiv på undervisning
- redovisa kvalitetskriterier för undervisning
- diskutera med stöd i litteratur vad som kännetecknar en bra lärare
- förhålla sig till egna skolerfarenheter

Kursinnehåll

Denna kurs belyser undervisningens och den pedagogiska verksamhetens didaktiska grunder. Kursen tar sin utgångspunkt i de studerandes egna skolerfarenheter och uppfattningar om vad som kännetecknar bra lärare och bra undervisning. Centralt i kursen är att de studerande lär sig att skilja mellan allmänt tyckande om hur skola, undervisning, lärare, elever etc. ska vara och uppfattningar eller föreställningar som bygger på vetenskapliga argument och perspektiv. Allmändidaktiken inrymmer de didaktiska frågorna liksom normativa och kritiska perspektiv på undervisningen. Centrala kunskapsfält som allmändidaktiken drar nytta av och som kort introduceras i kursen är läroplansteori och pedagogisk filosofi. Kursen behandlar olika perspektiv på ungdomar som elever, lärarrollen, lärande, fostran och undervisning samt relationen mellan lärare och elev, med fokus på den obligatoriska skolans senare del. Kursen syftar utöver innehållet ovan till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt och grundläggande färdigheter i att skriva vetenskapligt med betoning på allmän formalia.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av campusförlagd utbildning, helfart. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och individuella studier. Kursuppgifter används som lärstöd för den studerande.

OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarium

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen.

STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen, 5 hp U-VG.
OBL1 Seminarium, Deltagit


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselotte (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap 1-2, 6, 8, 9, 12, 13. (115 sidor) Kroksmark, Tomas (2013). Invitation till skolan och läraryrket. Ingår i Tomas Kroksmark (2013). De stora frågorna om skolan. Lund: Studentlitteratur. Tillhandahålles av institutionen, delas ut vid seminarium 1. (12 sidor) Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik. Umeå: Fundo Förlag. (70 sidor) Linde, Göran (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur, kap. 1-4, 6-7. (128 sidor) Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B. & Strand H. Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. Elektroniska källor Didaktikens verktyg: om att lära och undervisa multimodalt. Utbildningsradion. Didaktisk design och Teknik och lärande. (ca 35 sidor) http://www.ur.se/didaktikensverktyg SOU 2007:28, Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan, bilaga 6: Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet – en sammanfattning, http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/14/28/97a52460.pdf (20 s)   För grundskolan Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Kap 1 och 2 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 För gymnasieskolan Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. Kap 1 och 2. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Kompendium I (A1221) Comenius, Johan Amos (1989). Didactica Magna. Göteborg: Daidalos. (12 s) Dewey, John (2008). Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och Kultur. (11 s) Herbart, Johann Friedrich (1993). Konturer till föreläsningar i pedagogik. Stockholm: Ordmånen bokförlag. (14 s) Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. Del av kap 7. (12 s). Key, Ellen (1976). Barnets århundrade. Lund: Aldus (12 s) Lindberg, Leif (1994). Akademiska studier och akademisk undervisning – kännetecknande drag, i S. Franke-Wikberg, L. Lindberg, B. Lundgren, B. Mårtensson, B. Sundin, T. Sundström & S. Sörlin (red.), Vetandets vägar. Lund: Studentlitteratur. (11 s) Rousseau, Jean Jacques (1985). Emile eller om uppfostran, i Idéhistorisk läsebok, band II. Göteborg: Gidlunds. (3 s) Selander, Staffan (2012). Didaktik – undervisning och lärande. Ingår i Ulf P. Lundgren, Roger Säljö & Caroline Liberg (red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. 2:a uppl. Stockholm: Natur & kultur. Stensmo, Christer (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. (15 s)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.