Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp

Educational Sciences 3, Knowledge Assessment, 7.5 credits

975G03

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser i Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8,5 hp och Utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för centrala resonemang, principer och riktlinjer i aktuella myndighetstexter om kunskapsbedömning
- behärska centrala begrepp som rör kunskapsbedömning
- identifiera faktorer som kan påverka bedömningars saklighet och likvärdighet
- urskilja kunskapsformer och kunskapsnivåer i samband med bedömningar
- relatera utbildningsvetenskaplig forskning om kunskapsbedömning till frågor som rör lärares arbete med bedömning och betygssättning
- använda bedömningsteoretiska begrepp och modeller för att analysera arbete med kunskapsbedömning inom skola och utbildning
- diskutera konsekvenser av olika former av kunskapsbedömning
- beskriva olika former av dokumentation som pedagogiska hjälpmedel
- diskutera etiska aspekter i samband med lärares arbete med bedömningar och betygssättning

Kursinnehåll

I kursen studeras klassrumsbedömning och betygsättning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursen behandlar lärares formella bedömningsuppdrag, så som det formuleras i aktuella styrdokument, och vad det uppdraget innebär i yrkespraktiken. I kursen studeras grundläggande teorier om mätning och kunskapsbedömning. Dessa teorier används primärt för att förstå de utmaningar en lärare ställs inför när det gäller att vid bedömning och betygsättning vara rättvis och saklig, bl.a. med avseende på elevers klass, genus och etnicitet. Kursen belyser och problematiserar kunskapsbedömningars skilda funktioner, betydelser och konsekvenser för undervisning och lärande. I första hand fokuseras klassrumsbedömningar, men även nationella prov och internationella kunskapsmätningar uppmärksammas. En annan del i kursen rör bedömningar med olika syften, samt insamling och värdering av varierande typer av bedömningsunderlag. Även återkoppling och bedömning som pedagogiskt redskap utgör ett innehåll. Kursen består av fyra delområden: (a) bedömning inom gymnasieskolan – direktiv, forskning och undervisning, (b) saklig, likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning (c) kunskapsbedömningars syften och användning av olika bedömningsmetoder, och (d) dokumentation och kommunikation av elevers kunskapsutveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, självständiga studier samt fältuppgift. Vidare används digitala verktyg för eget lärande.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen och muntlig tentamen.

PROVKODER
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 2,5 hp, U-G
MTN1 Muntlig tentamen: individuell examination i grupp 5 hp, U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Huvudlitteratur: McMillan, James (2011). Classroom assessment: Principles and practice for effective standards-based instruction. Ur A. Woolfolk m.fl., Educational psychology and classroom assessment, (s. 405-689). Boston: Pearson.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.