Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8.5 hp

Educational Sciences 2, Development and Learning, 8.5 credits

975G07

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Andrzej Szklarski

Kursansvarig

Andrzej Szklarski

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 5 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 5 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 1 (HT 2019) 201937-201943 Svenska Linköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- särskilja olika teoretiska perspektiv på utveckling, lärande och motivation för lärande
- redogöra för hur mångfalden bland elever påverkar undervisningens villkor
- redogöra för hur teorier och begrepp inom den pedagogiska psykologin kan användas som ett professionellt verktyg för att stödja elevers lärande i undervisningspraktiken
- diskutera innehållet i ett urval av internationella vetenskapliga texter inom pedagogisk psykologi

Kursinnehåll

I kursen behandlas ungdomars och vuxnas utveckling, lärande och motivation med fokus på grundläggande teorier, begrepp och metoder inom den pedagogiska psykologin. Frågor om lärande i relation till sociala och kulturella faktorer belyses. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisning. Olika undervisningsmetoder belyses eller används i kursen, exempelvis estetiska metoder, utomhuspedagogik och digitala medier.
Kursen består av följande moment: (a) Introduktion till pedagogisk psykologi, dess huvudområden, historia och forskningsmetoder, (b) Behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella, kognitiva och socialkognitiva synsätt på lärande, (c) Elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling med tyngdpunkt på den sena tonårstidens speciella utvecklingsmässiga förutsättningar, (d) Undervisningssituationen och lärande avseende social bakgrund, genus och etnicitet, (e) Motivation i relation till lärande och undervisning i gymnasieskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier liksom i form av självständigt arbete och arbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom individuell salstentamen och genom skriftlig gruppuppgift.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen 7.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig gruppuppgift 1 hp U, G
OBL1 Obligatoriskt moment, seminarier 0 hp D

Böcker

Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015). Pedagogisk Psykologi. London: Pearson. ISBN: 9780273761860

(Huvudbok)

Utdrag ur böcker (ett kapitel)

Ahl, H. (2004) Motivation och vuxnas lärande: En kunskapsöversikt och problematisering. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (kap. 4)

(tillgängligt: )

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:211500/FULLTEXT01.pdf

Utdrag ur böcker (ett kapitel)

Szczepanski, A. (2007). Uterummet - ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer. I L-O. Dahlgren, S. Sjölander, J.P. Strid & A. Szczepanski (Red.), Utomhuspedagogik som kunskapskälla [s. 9-25]. Lund: Studentlitteratur. 

(tillgängligt: Lisam)

Artiklar

Bachtiar, S., Zubaidah, S., Corebima, A.D., Indriwati, S.E., The spiritual and social attitudes of students towards integrated problem based learning models Issues in Educational Research (Issues in Educational Research, 2018, 28(2):254-270)
Bolat, N., Odacı, H., High School Final Year Students’ Career Decision-Making Self-Efficacy, Attachment Styles and Gender Role Orientations Current Psychology (Current Psychology, 1 June 2017, 36(2):252-259)
Bryson, Sara L., Childs, Kristina K., Lease, Michele, Racial and Ethnic Differences in the Relationship Between School Climate and Disorder School Psychology Review Sep2018, Vol. 47 Issue 3, p258-274. 17p.
Sang, B., Pan, T., Deng, X., Zhao, X., Be cool with academic stress: the association between emotional states and regulatory strategies among Chinese adolescents Educational Psychology (Educational Psychology, 2 January 2018, 38(1):38-53)
Skarstein, D., Schultz, J.-H., Identity at Risk: Students’ Identity Configuration in the Aftermath of Trauma Scandinavian Journal of Educational Research (Scandinavian Journal of Educational Research, 3 September 2018, 62(5):798-812)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.