Bedömning och validering av yrkeskunskap och kompetens, 7.5 hp

Assessment and validation of vocational knowledge and competence, 7.5 credits

976A02

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MYR Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare 3 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • kritiskt granska bedömningar av yrkeskunskap utifrån teori om kunskap, lärande och kompetens
 • jämföra och problematisera olika metoder för bedömning av yrkeskunskap utifrån grundläggande teorier om kunskapsbedömning
 • beskriva olika effekter av kunskapsbedömning och betygsättning och  diskutera hur dessa effekter kan undvikas eller tillvaratas i en lärandeprocess
 • problematisera kunskapsbedömning och betyg i yrkesutbildning i ett historiskt, samhälleligt och pedagogiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teorier och begrepp för kunskap, kompetens och lärande av relevans för analys av bedömning i förhållande till yrkesundervisning och -lärande. Vidare behandlas grundläggande teorier om bedömning vad gäller skalor och mätning, reliabilitet och validitet, kriterie- respektive normrelaterad bedömning samt faktorer som kan störa bedömningsresultatet. Vidare berör kursen bedömningsstrategier och bedömningens funktioner i yrkesutbildning samt frågor om rättssäker och likvärdig bedömning. Kunskapsbedömningens utveckling behandlas i förhållande till förändringar över tid i yrkesutbildningen. Validering och prövning av tidigare lärande lyfts fram som en aspekt av kunskapsbedömning med fokus på yrkeskunskap. Slutligen tar kursen upp bedömningens effekter i form av avsiktlig och oavsiktlig påverkan på studier, undervisning och elevers liv, bland annat när det gäller hur pedagogiska former och systemkrav kan driva till oönskat och otillåtet beteende.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.