Metodkurs 2, 7.5 hp

Research Method 2, 7.5 credits

976A03

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7MYR Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Förkunskapskrav

 Metodkurs 1 7,5 hp 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 

 • formulera och argumentera för val av forskningsfrågor
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoders gemensamma och särskiljande drag
 • pröva, jämföra och diskutera olika metoder för datainsamling
 • pröva, jämföra och diskutera olika forskningsetiska ställningstaganden i en forskningssituation.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder som används i samhällsvetenskaplig forskning. I kursen behandlas forskningsfrågors konstruktion och betydelse för forskningsprocessen med fokus på val av metod. Vidare planeras, genomförs och granskas pilotstudier utifrån olika vetenskapliga metoder. I kursen diskuteras forskningsetiska förhållningssätt i en forskningssituation.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, pilotstudie och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom obligatoriskt seminarium och individuell skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt seminarium, icke poänggivande 0 hp D
SRE1 Individuell skriftlig redovisning 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.