Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7.5 hp

Professional Knowledge and Learning in Vocational subject, 7.5 credits

976G01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 1 (HT 2016) Svenska O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera det egna yrkesområdet i ett nationellt och internationellt perspektiv
- beskriva den egna yrkesidentiteten i relation till grundläggande teori om yrkeskunskap
- använda grundläggande referensteknik
- skriftligt formulera en enkel sammanhängande text

Kursinnehåll

Kursen är inledningen på utbildningen till yrkeslärare varför den innebär en introduktion till utbildningen samt lärande i skola och arbetsliv. Centralt för kursen är att lyfta fram betydelsen av, och medvetenhet om, egen yrkesidentitet och yrkeskunnandet för lärare i yrkesämnen samt hur den egna yrkeskunskapen relaterar till yrkesutbildningens yrkesämne. Detta sker genom att reflektera över och i övningsuppgifter studera eget yrkesområde med stöd av grundläggande teorier och begrepp rörande yrkesidentitet, kunskap, och yrkeslärande. Inom kursen diskuteras även det egna yrkesområdet i ett nationellt och internationellt perspektiv samt nödvändigheten för en lärare i yrkesämnen att behålla, men också utveckla den egna yrkesidentiteten och yrkeskunskapen.
Kursen introducerar grundläggande kunskaper i vetenskapligt skrivande för att studenten ska kunna författa en enkel och sammanhängande text där korrekt referensteknik används. I kursen tränas också informationssökning på bibliotek och via internet.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. Övningsuppgifter som relateras till litteraturstudier, används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.
Provkod: STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 7,5 hp, U-VG


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.