Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7.5 hp

Professional Knowledge and Learning in Vocational subject, 7.5 credits

976G01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karolina Muhrman

Kursansvarig

Karolina Muhrman

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 1 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-utifrån relevanta begrepp och teorier om kunskap, kunna beskriva den egna yrkeskunskapen och yrkesidentiteten.
-redogöra för hur de egna yrkeskunskaperna relateras till yrkesutbildningens yrkesämnen.
-skriftligt formulera en sammanhängande text samt använda korrekt referensteknik

 

Kursinnehåll

Kursen är inledningen på utbildningen till yrkeslärare. I kursen behandlas begrepp som kunskap och yrkeslärande i skola och arbetsliv. Centralt för kursen är att lyfta fram betydelsen av, och medvetenhet om, egen yrkesidentitet och yrkeskunnande för lärare i yrkesämnen, samt hur den egna yrkeskunskapen relaterar till yrkesutbildningens yrkesämne. De studerande diskuterar och redogör för grundläggande teorier och begrepp rörande yrkesidentitet, kunskap, och yrkeslärande. De studerande fördjupar sig i teorier om yrkesidentitet och yrkeskunnande och diskuterar även nödvändigheten för en lärare i yrkesämnen att behålla, men också utveckla den egna yrkesidentiteten och yrkeskunnandet.
I kursen övar sig de studerande dels grundläggande kunskaper i vetenskapligt skrivande med fokus på korrekt referensteknik, dels författa en enkel och sammanhängande text. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. Övningsuppgifter som relateras till litteraturstudier, används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.
Provkod: STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 7,5 hp, U-VG


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.