Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp

Perspectives on school, education governance and organization, 7.5 credits

976G02

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 1 (HT 2016) Svenska O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgången Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- beskriva och granska det svenska skolsystemets utveckling, organisation, styrning och samhälleliga uppdrag generellt och yrkesutbildningarnas plats i detta,
- jämföra, förklara och använda styrdokumenten som grund för undervisningens planering och genomförande,
- granska skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar samt syn på kunskap och lärande, allmänt och i det egna yrkesämnet,
- redogöra för hur de egna yrkeskunskaperna relateras till det egna yrkesämnet
- reflektera kring förutsättningar för och genomförande av yrkesutbildning för ungdomar och vuxna,
- ge exempel på påverkansfaktorer för lärarens undervisningsplanering och genomförande
- göra en jämförande undersökning av styrdokument.

Kursinnehåll

I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolsystemets utveckling och uppbyggnad samt skolan som organisation och som institution granskas. Yrkesutbildningarnas utveckling och funktion i samhället diskuteras samt relateras till skolsystemet som helhet. En kort internationell inblick i demokratiska värderingar, syn på kunskap och lärande presenteras och diskuteras.

En modell för analys av styrdokumenten presenteras och används varvid särskilt fokus läggs dels på värdegrund, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar dels på kunskapsformer och lärande i eget yrkesområde. Jämförande analysen relateras till undervisningens centrala didaktiska frågor och diskuteras i relation till den egna yrkeskunskapen och lärarrollen. Yrkesämnets innehållsfråga diskuteras ur ett historiskt perspektiv och eventuella yrkestraditioners inverkan uppmärksammas. Begreppet frirum diskuteras i förhållande till styrdokumenten, skolkulturen och övriga ramfaktorer. Yrkesutbildningarnas samverkan med branscherna uppmärksammas.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras som distansutbildning som innebär seminarieverksamhet och föreläsningar på universitetet och litteraturstudier på egen hand med stöd av kursuppgifter och nätbaserade gruppuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

Provkod: STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 7,5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skritflig tentamen: hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.