Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp

Perspectives on school, education governance and organization, 7.5 credits

976G02

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 1 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgången Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- beskriva och granska det svenska skolsystemets utveckling och organisation samt dess samhälleliga uppdrag.
- göra en analys av gymnasieskolans alternativt vuxenutbildningens styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter inklusive våld, demokratiska värderingar samt syn på kunskap allmänt och i det egna yrkesämnet
- reflektera kring styrdokumenten som grund för undervisningens planering och genomförande för ungdomar och vuxna
-ge exempel på och reflektera kring ramfaktorer, frirum och andra påverkansfaktorer för lärarens planering och genomförande av undervisning
-skriva en vetenskaplig text i rapportgenren

Kursinnehåll

I kursen beskriver och granskar de studerande utveckling av skolan, dess organisation och samhälleliga uppdrag. De studerande beskriver och granskar särskilt gymnasieskolans utveckling och uppbyggnad samt dess styrdokument.
En modell för analys av styrdokumenten presenteras och de studerande använder modellen i sin analys av gymnasieskolans alternativt vuxenutbildningens styrdokument. Analysen fokuserar på hur värdegrund, mänskliga rättigheter inklusive våld, dels demokratiska värderingar och kunskapsformer inom det egna yrkesområdet omtalas i styrdokumenten. Begrepp ramfaktorer, frirum och övriga påverkansfaktorer studeras och diskuteras i förhållande till lärarens pedagogiska arbete så som planering och genomförande samt den didaktiska vad-frågan. Kursen syftar, utöver innehållet ovan, till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt och fördjupade färdigheter i att skriva en vetenskaplig text i rapportgenre.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras som distansutbildning som innebär seminarieverksamhet och föreläsningar på universitetet och litteraturstudier på egen hand med stöd av kursuppgifter och nätbaserade gruppuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

Provkod: STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 7,5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skritflig tentamen: hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.