Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp

Perspectives on school, education governance and organization, 7.5 credits

976G02

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sol Morén

Kursansvarig

Sol Morén

Studierektor eller motsvarande

Karolina Muhrman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

 • Yrkeslärarprogrammet
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva och granska det svenska skolsystemets utveckling och organisation samt dess samhälleliga uppdrag.
 • analysera gymnasieskolans alternativt vuxenutbildningens styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter inklusive våld, demokratiska värderingar, hållbar utveckling samt syn på kunskap allmänt och i det egna yrkesämnet
 • reflektera kring styrdokumenten som grund för undervisningens planering och genomförande för ungdomar och vuxna
 • ge exempel på och reflektera kring ramfaktorer, frirum och andra påverkansfaktorer för lärarens planering och genomförande av undervisning
 • skriva en vetenskaplig text

Kursinnehåll

I kursen beskriver och granskar de studerande utveckling av skolan, dess organisation och samhälleliga uppdrag. De studerande beskriver och granskar särskilt gymnasieskolans utveckling och uppbyggnad samt dess styrdokument.
En modell för analys av styrdokumenten presenteras och de studerande använder modellen i sin analys av gymnasieskolans alternativt vuxenutbildningens styrdokument. Analysen fokuserar på hur värdegrund, mänskliga rättigheter inklusive våld, dels demokratiska värderingar och kunskapsformer inom det egna yrkesområdet omtalas i styrdokumenten. Begrepp ramfaktorer, frirum och övriga påverkansfaktorer studeras och diskuteras i förhållande till lärarens pedagogiska arbete så som planering och genomförande samt den didaktiska vad-frågan. Kursen syftar, utöver innehållet ovan, till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt och fördjupade färdigheter i att skriva en vetenskaplig text i rapportgenre.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras som distansutbildning som innebär seminarieverksamhet och föreläsningar på universitetet och litteraturstudier på egen hand med stöd av kursuppgifter och nätbaserade gruppuppgifter.

Examination

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skritflig tentamen: hemtentamen 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär

Berg, Gunnar, (2003) Att förstå skolan : en teori om skolan som institution och skolor som organisationer Lund : Studentlitteratur, 2003

ISBN: 9144031203

Köpsén, Susanne, (2014) Lära till yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Kap. 3

Linde, Göran, (2012) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144085593

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Kap 1-4, och 18-20.

Olofsson, Jonas, (2010) Krisen i skolan : utbildning i politiken och i praktiken 1. uppl. Umeå : Borea, 2010

ISBN: 9789189140660

(kap 6-9)

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Artiklar

Dahlstedt, M.,( 2007)., I val(o)frihetens spår. Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer. Pedagogisk Forskning i Sverige 12 nr 1 s 20–38 issn 1401-6788.
Nylund, M., Rosvall, P. (2011)., Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna. Pedagogisk forskning i Sverige, 16 (2): 81-100.

Webbsidor

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 http://www.skolverket.se/publikationer?id=3814
Skolverket, Styrdokument för gymnasieskolan både för ungdoms- och vuxenutbildning. http://www.skolverket.se

-Skollagen (2010:800) kap 1-7 och 15-21

-Gymnasieförordning (2010:2039)

-Skolverkets Allmänna råd.

Stockholm: Skolverket, -Skolverket: Gymnasieskola 2011. Ämnesplanens struktur. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597

(s. 48-62). 

Stockholm: Skolverket., Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
Stockholm: Skolverket., -Skolverket: Läroplan Gy11 (2017 reviderad). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261821!/lgy11.pdf

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.