Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp

Perspectives on school, education governance and organization, 7.5 credits

976G02

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johanna Köpsén

Kursansvarig

Johanna Köpsén

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 1 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva det svenska skolsystemets utveckling i förhållande till skolans samhällsuppdrag 
 • beskriva skolsystemets organisation och styrning, allmänt och när det gäller yrkesutbildning inom gymnasie- och vuxenutbildning samt det egna yrkesämnet
 • använda läroplansteoretiska begrepp för att diskutera och problematisera organisering och styrning av utbildning och undervisning
 • resonera kring skolans värdegrund, inklusive mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar och barnkonventionen, i relation till lärares arbete och elevers rättigheter i skolan 
 • granska gymnasieskolans och vuxenutbildningens styrdokument avseende hållbar utveckling, jämlikhet och jämställdhet samt reflektera över hur styrdokumentens skrivningar relaterat till dessa begrepp kan beaktas i undervisningen.

Kursinnehåll

I kursen behandlas  det svenska skolsystemets utveckling i relation till dess samhälleliga uppdrag och hur detta uppdrag varierat över tid. Ett särskilt fokus ligger på gymnasieskolans och yrkesutbildningens utveckling. Skolsystemets organisation och styrning studeras både generellt och specifikt gällande yrkesutbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt det egna yrkesämnet. I kursen introduceras läroplansteoretiska begrepp, vilka används för att diskutera och problematisera förutsättningar för och styrning av utbildning och undervisning. Vidare behandlas skolans värdegrund, inbegripet mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar och barnkonventionen, i relation till lärarens arbete och elevers rättigheter. I kursen tillämpas också textanalys för att särskilt granska gymnasieskolans och vuxenutbildningens styrdokument avseende begreppen jämlikhet, jämställdhet och hållbar utveckling. Med utgångspunkt i granskningen behandlas i kursen frågor om hur yrkeslärare kan ta hänsyn till dessa begrepp i planering och genomförande av undervisning.  

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras som distansutbildning som innebär seminarieverksamhet och föreläsningar på universitetet och litteraturstudier på egen hand med stöd av kursuppgifter och nätbaserade gruppuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skritflig tentamen: hemtentamen 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Kurslitteraturen ligger under fliken Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.