Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I, 15 hp

Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part I, 15 credits

976G03

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 2 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7, 5 hp och Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp,eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för centrala didaktiska begrepp och frågeställningar
- relatera teorier och begrepp om lärande till yrkeslärarrollen och undervisningspraktiken
- reflektera kring ungdomars utveckling i relation till yrkesutbildning
- reflektera kring förutsättningarna för vuxnas lärande
- diskutera undervisningsmetoder, läromedel och digitala miljöers roll för undervisningen
- diskutera förutsättningar för kommunikation och interaktion i yrkesundervisning
- tillämpa och reflektera kring intervju som metod för datainsamling.

Kursinnehåll

I kursen utvecklar studenten kunskap om centrala didaktiska begrepp och frågeställningar. Studenten diskuterar vad detta innebär för yrkesutbildning och särskilt det egna yrkesämnet. Vidare utvecklar studenten kunskap om och vuxnas lärande. I kursen diskuteras även hur klass, genus, etnicitet påverkar undervisning och lärande. I kursen studeras teorier om lärande och särskilt vad det innebär för yrkeslärarrollen och undervisning i yrkesämne. Förutsättningarna för kommunikation mellan lärare och elever inom yrkesutbildning undersöks och diskuteras. Även olika slags läromedel och digitala redskap för yrkesutbildning undersöks och diskuteras.
Intervju som forskningsmetod introduceras och prövas inom ramen för kursens fältuppgifter.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Utbildningen genomförs som halvfartstudier. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier och didaktiska begrepp, används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen 7,5 hp U-VG. Den skriftliga examinationen fokuserar på begreppskunskap och samanhangsförståelse.
STN2 Skriftlig tentamen 7,5 hp, U-VG. Tentamen fokuserar på analys av fältstudien med hjälp av didaktiska begrepp och teorier.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.