Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I, 15 hp

Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part I, 15 credits

976G03

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 2 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för, samt tillämpa, centrala didaktiska begrepp och frågeställningar inom yrkesundervisning
 • använda styrdokument som grund för undervisningsplanering
 • relatera teorier och begrepp om lärande till yrkeslärarrollen och undervisningspraktiken
 • reflektera kring vuxnas lärande i relation till yrkesutbildning
 • förklara och använda kunskap om ungdomars behov och utveckling vid planerande av yrkesundervisning.
 • diskutera användandet av digitala verktyg i den egna undervisningen
 • tillämpa och reflektera kring intervju som metod för datainsamling

Kursinnehåll

Kursen behandlar yrkeslärarens arbete inom det egna yrkesområdet med särskilt fokus på undervisningsplanering, didaktik och lärande. Kursen är uppdelad i fyra moment; det första momentet tar upp centrala didaktiska begrepp och fokuserar kring de teoretiska aspekterna kring att planera för yrkesundervisning. Här behandlas didaktiska begrepp så som vad, hur, varför, när, var, med hjälp av vad, etc. För att öva konkret användning av begreppen kommer de studerande att skriva och granska undervisningsplaneringar inom det egna yrkesområdet. Under det andra momentet i kursen får de studerande kunskaper om olika perspektiv på lärande. En central fråga är vilken kunskap som kan bli synlig vid olika sätt att se på lärande. I det tredje momentet i kursen sätts fokus på den didaktiska frågan vem? Här kommer de studerande, utifrån relevanta styrdokument, diskutera och dra slutsatser kring att planera undervisning för olika grupper och individer. Den fjärde och sista delen av kursen behandlar undervisningsmetodiken kopplad till det egna undervisningsområdet. Hur undervisning i det egna ämnet kan gå till studeras genom studiebesök och problematiseras samt diskuteras i kursuppgifter. Det egna ämnets speciella förutsättningar behandlas som en röd tråd genom hela kursen. Kursens övningsuppgifter syftar till att ligga till grund för de två hemtentamina samt till att komma till nytta under VFU1. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Utbildningen genomförs som halvfartstudier. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier och didaktiska begrepp, används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MTN2 Muntlig tentamen 0.5 hp U, G
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen 9 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Detta är en samlad förteckning över kurslitteraturen – både den obligatoriska och förslag på fördjupningslitteratur för den som vill läsa mer. OBS! Om länkar till rapporter och artiklar inte fungerar, kopiera och klistra in titeln på rapporten/artikeln i en webbläsare så hittar ni dem.

Ytterligare artiklar kan tillkomma litteraturlistan, meddelas vid NU-dagarna.

Abrandt Dahlgren, M., & Carlsson, I., (2009) Lärande på vuxnas vis – vetenskap och beprövad erfarenhet Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144042763

Kapitel 1–4

Dimenäs, J., (2007) Lära till lärare. Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik Stockholm: Liber

ISBN: 9789147084210

Englund, B., (2006) Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning

Bilaga till Läromedlens roll i undervisningen, rapport 2006:284. Finns som pdf i Lisam.

Hansson, T., (2009) Didaktik för yrkeslärare Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144057712

Kapitel 1, 2, 5, 8.

Johansson, T., Lindgren, S. & Hellman, A., (2013) Nya uppväxtvillkor: samhälle och individ i förändring Stockholm: Liber.

ISBN: 9789147096879

Köpsén, S. (Red.), (2014) Lära till yrkeslärare

ISBN: 9789144132259

Kapitel 4 & 5.

Lindström, G. & Pennlert, L-Å, (2016) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik 6:e reviderade upplagan Umeå: Fundo
Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (red), (2014) Lärande skola bildning, Grundbok för lärare Stockholm: Natur & Kultur

ISBN: 9789127818408

Kapitel 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14.

Långström, S. & Viklund, U., (2010) Metoder – undervisning och framträdande Lund: Studentlitteratur (valda delar)

ISBN: 9789144055954

Valda delar

Skaalvik, Einar M. & Skaalvik Sidsel, (2016) Motivation och lärande Stockholm: Natur och kultur

ISBN: 9789127817579

Woolfolk, A. & Karlberg, M., (2014) Pedagogisk psykologi. Harow: Pearson

Artiklar

Gustavsson, S., Blivande yrkeslärares beskrivningar av yrkesämnets didaktik Utbildning och lärande Volym 7/2013/nr 1
Lindqvist, P., Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande Nordisk tidskrift för allmän didaktik 1

http://noad.ub.gu.se/index.php/noad/article/viewFile/16/8

Linnéuniversitetet, Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro

https://lnu.se/contentassets/39b4d828ebd14d4db6be77e3a0dfa016/lnu_rapport_yolotilloro.pdf

Webbsidor

Jungert, T., Inre motivation positivt för elevers utveckling och lärande. Venue https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/inre-motivation-positiv-for-elevers-utveckling-och-larande?l=sv
Skolinspektionen, Lärarstöd och arbetsformer i gymnasieskolans yrkesprogram https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/arbetsformer-och-lararstod/arbetsformer-lararstod-rapport.pdf

Examensmål, Ämnesplaner och centralt innehåll för lämplig kurs inom gymnasial yrkesutbildning.

Övrigt

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.