Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I, 15 hp

Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part I, 15 credits

976G03

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för, samt tillämpa, centrala didaktiska begrepp och frågeställningar inom yrkesundervisning
 • använda styrdokument som grund för undervisningsplanering
 • relatera teorier och begrepp om lärande till yrkeslärarrollen och undervisningspraktiken
 • reflektera kring vuxnas lärande i relation till yrkesutbildning
 • förklara och använda kunskap om ungdomars behov och utveckling vid planerande av yrkesundervisning.
 • diskutera användandet av digitala verktyg i den egna undervisningen
 • tillämpa och reflektera kring intervju som metod för datainsamling

Kursinnehåll

Kursen behandlar yrkeslärarens arbete inom det egna yrkesområdet med särskilt fokus på didaktik, undervisningsplanering och lärande. I kursen behandlas centrala didaktiska begrepp så som vad, hur, vem, varför, när, var, med hjälp av vad, etc. Elevens identitet, behov och utveckling är central för den didaktiska vem-frågan. I kursen behandlas så väl behavioristiska, kognitiva som konstruktivistiska perspektiv på kunskap och lärande. En central fråga som behandlas är vilken kunskap som blir synlig vid olika sätt att se på lärande. Med dessa kunskaper i fokus diskuteras, utifrån relevanta styrdokument, planering av undervisning för olika grupper och individer. Genomgående i kursen behandlas relevant undervisningsmetodik kopplad till det egna undervisningsområdet. Hur undervisning i det egna ämnet kan gå till studeras genom studiebesök som problematiseras och diskuteras i kursuppgifter. Det egna ämnets speciella förutsättningar behandlas som en röd tråd genom hela kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier och didaktiska begrepp används som stöd för lärande för den studerande. För att öva konkret användning av begreppen kommer de studerande att skriva undervisningsplaneringar inom det egna yrkesområdet.

Examination

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MTN2 Muntlig tentamen 0.5 hp U, G
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen 9 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Detta är en samlad förteckning över kurslitteraturen – både den obligatoriska och förslag på fördjupningslitteratur för den som vill läsa mer. OBS! Om länkar till rapporter och artiklar inte fungerar, kopiera och klistra in titeln på rapporten/artikeln i en webbläsare så hittar ni dem.

Ytterligare artiklar kan tillkomma litteraturlistan, meddelas vid NU-dagarna.

Dimenäs, Jörgen, Björkdahl Ordell, Susanne, Davidsson, Birgitta, (2007) Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm : Liber, 2007

ISBN: 9789147084210

(kap. 1, 3 & 4)

Englund, B., (2006) Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning

Bilaga till Läromedlens roll i undervisningen, rapport 2006:284. 

Fejes, Andreas, Muhrman, Karolina, Nyström, Sofia, (2020) Om vuxenutbildning och vuxnas studier : en grundbok. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144133294

(kap. 7 – 10, 12 & 16)

Kap. 7-10, 12 & 16

Geijer, Lena, Scheja, Max, (2021) Pedagogiska principer i praktiken : beprövade undervisningsgrepp i det praktiska lärarskapet. Första upplagan Stockholm : Liber, [2021]

ISBN: 9789147128358

Hansson, T., (2009) Didaktik för yrkeslärare Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144057712

Kapitel 1, 2, 5, 8.

Kap 1, 2, 5, 8

Köpsén, S. (Red.), (2019) Lära till yrkeslärare

Kap 5 & 6

Kap. 4 & 5

Lindström, G. & Pennlert, L-Å, (2016) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik 6:e reviderade upplagan Umeå: Fundo
Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (red), (2020) Lärande skola bildning, Grundbok för lärare Stockholm: Natur & Kultur

(Kapitel 6, 7, 8, 9, 12, 13 & 14)

Kapitel 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14.

Långström, S. & Viklund, U., (2010) Metoder – undervisning och framträdande Lund: Studentlitteratur (valda delar)

ISBN: 9789144055954

Valda delar

Specialpedagogiska skolmyndigheten. , (2020) Digitalt lärande för att nå målen.

Finns att ladda ner.

https://webbutiken.spsm.se/digitalt-larande-for-att-na-malen/

Woolfolk, A. & Karlberg, M., (2015) Pedagogisk psykologi. Harow: Pearson

Kap 1-3, 5-7, 9-11

Kap. 1-3, 5-7, 9-11

Artiklar

Gustavsson, S., Blivande yrkeslärares beskrivningar av yrkesämnets didaktik Utbildning och lärande Volym 7/2013/nr 1
Linnéuniversitetet, Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro

https://lnu.se/contentassets/39b4d828ebd14d4db6be77e3a0dfa016/lnu_rapport_yolotilloro.pdf

Webbsidor

Skolverket. (u.å.) Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningar. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d438/1553968018488/pdf3971.pdf
Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2020) Digitalt lärande för att nå målen. https://webbutiken.spsm.se/digitalt-larande-for-att-na-malen/
Jungert, T., Inre motivation positivt för elevers utveckling och lärande. Venue https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/inre-motivation-positiv-for-elevers-utveckling-och-larande?l=sv
Skolinspektionen, Lärarstöd och arbetsformer i gymnasieskolans yrkesprogram https://www.skolinspektionen.se/globalassets/planerade-pagande-granskningar/arbetsformer-och-lararstod/arbetsformer-lararstod-rapport.pdf

Examensmål, Ämnesplaner och centralt innehåll för lämplig kurs inom gymnasial yrkesutbildning.

Kompendier

Englund, Boel. (2006). , Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning. Bilaga till Läromedlens roll i undervisningen, rapport 2006:284

Finns som pdf i Lisam

Övrigt

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.