Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II, 7.5 hp

Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part II, 7.5 credits

976G04

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Lotta Holme
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 3 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7,5 hp, Perspektiv på skola. utbildningens styrning och organisation, 7,5 hp, Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del 1, 15 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

-utifrån relevanta begrepp och teorier, granska och diskutera lärares samverkan kring undervisningens organisering, samt samverkan mellan skola och arbetsplats avseende det arbetsplatsförlagda lärandet
-urskilja och diskutera konsekvenser av olika former av yrkesinriktad handledning
-redogöra för och diskutera specialpedagogiska teorier och begrepp samt hur specialpedagogiska insatser kan organiseras
-tillämpa samt resonera kring observation som metod för studier av yrkesutbildning

Kursinnehåll

Den yrkesdidaktiska progressionen fortsätter genom fördjupade studier av didaktiska aspekter på undervisning i yrkesämne och samverkan med arbetslivet - men också̊ samverkan med andra lärare. I kursen bekantar sig studenten med begrepp och fenomen kring samverkan med arbetslivet, yrkesinriktad handledning samt specialpedagogik. Detta undersöker studenten i kursens övningsuppgifter. Studenten studerar vidare samspel kring elevers lärande som samarbete mellan lärare, infärgning av kärnämnen och undervisning i tema. Vidare studerar och diskuterar studenten, ur ett yrkesdidaktiskt perspektiv, praktisk yrkesteori i skola och i arbetsplatsförlagd lärande (APL) liksom samverkan mellan skola och arbetsplats samt yrkesinriktad handledning. I kursen får studenten kännedom om specialpedagogiska teorier och begrepp samt diskutera specialpedagogiska insatser och hur de kan organiseras. Studenten tränar sig även att planera och genomföra observationer samt att resonera kring resultat och metod.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Utbildningen genomförs som halvfartstudier. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier och didaktiska aspekter på undervisning i yrkesämne, används som lärstöd för den studerande.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning av fältuppgift samt muntlig examinering av forskningsmetod.

Provkoder:
STN1 Skriftlig hemtentamen, 5,5 hp U-VG.
MTN2 Muntlig redovisning, 2hp U-G.

Den muntliga redovisningen fokuserar på området specialpedagogik

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MNT1 Muntlig redovisning 0 hp
SRE2 Skriftlig redovisning av fältuppgift 3 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning av fältuppgift 3 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.