Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II, 7.5 hp

Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part II, 7.5 credits

976G04

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Nyström

Kursansvarig

Sofia Nyström

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • utifrån relevanta begrepp och teorier, granska och diskutera lärares samverkan kring undervisningens organisering, samt samverkan mellan skola och arbetsplats avseende det arbetsplatsförlagda lärandet
 • urskilja och diskutera konsekvenser av olika former av yrkesinriktad handledning
 • redogöra för och diskutera specialpedagogiska teorier och begrepp samt hur specialpedagogiska insatser kan organiseras
 • tillämpa samt resonera kring observation som metod för studier av yrkesutbildning

Kursinnehåll

Den yrkesdidaktiska progressionen fortsätter genom fördjupade studier av didaktiska aspekter på undervisning i yrkesämne och samverkan med arbetslivet - men också̊ samverkan med andra lärare. I kursen bekantar sig studenten med begrepp och fenomen kring samverkan med arbetslivet, yrkesinriktad handledning samt specialpedagogik. Detta undersöker studenten i kursens övningsuppgifter. Studenten studerar vidare samspel kring elevers lärande som samarbete mellan lärare, infärgning av kärnämnen och undervisning i tema. Vidare studerar och diskuterar studenten, ur ett yrkesdidaktiskt perspektiv, praktisk yrkesteori i skola och i arbetsplatsförlagd lärande (APL) liksom samverkan mellan skola och arbetsplats samt yrkesinriktad handledning. I kursen får studenten kännedom om specialpedagogiska teorier och begrepp samt diskutera specialpedagogiska insatser och hur de kan organiseras. Studenten tränar sig även att planera och genomföra observationer samt att resonera kring resultat och metod.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Utbildningen genomförs som halvfartstudier. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier och didaktiska aspekter på undervisning i yrkesämne, används som lärstöd för den studerande.

Examination

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MNT2 Muntlig redovisning 2 hp U, G
SRE3 Skriftlig redovisning av fältuppgift 5.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär, ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kompletterande litteratur

Övrigt

Obligatorisk litteratur 

 • Asp-Onsjö, Lisa. (2017). Specialpedagogik i en skola för alla – att arbeta med elever. I Ulf Lindgren, Roger Säljö & Caroline Liberg (red.) Lärande, skola, bildning (kap 11). Stockholm: Natur & Kultur. 
 • Christidis, Maria., & Lindberg, Viveca. (2017). Lärares samverkanför yrkeskunnande. I A. Fejes, V. Lindberg & G-B. Wärvik (Red.). Yrkesdidaktikens mångfald (s. 139-154). Falun: Lärarförlaget. 
 • Dimenäs, J. (red) (2012). Lära till lärare. Stockholm: Liber AB
 • Eriksson Gustavsson, Anna-Lena., Forslund Frykedal, Karin., & Samuelsson, Markus (red). (2016). Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken. S. 1-199. Lund: Studentlitteratur. 
 • Ferm, Lisa., Gustavsson, Maria., & Persson Thunqvist, Daniel. (2018). Elevers strategier för lärande av ett yrke på arbetsplatsen. I M. Gustavsson & S. Köpsén (red.) Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv (s. 101-118). Lund: Studentlitteratur.
 • Gustavsson, Maria., & Köpsén, Susanne. (2018). Inledning. I M. Gustavsson & S. Köpsén (red.) Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv (s. 13-22). Lund: Studentlitteratur
 • Gustavsson, Maria., & Köpsén, Susanne. (2018). Yrkesutbildning – avslutande ord. I M. Gustavsson & S. Köpsén (red.) Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv (s. 195-204). Lund: Studentlitteratur
 • Gustavsson, Susanne. (2012). Trepartssamtalet i APL. I Ingrid Henning Loeb & Helena Korp (red) Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram. (s 149-166). Lund: Studentlitteratur.
 • Köpsén, Susanne. & Andersson, Per. (2018). Arbetsplatsförlagt lärande – även för yrkeslärare. I M. Gustavsson & S. Köpsén (red.) Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv (s. 137-154). Lund: Studentlitteratur.
 • Lavuås, Per. & Handal, Gunnar (2001). Handledning och praktisk yrkesteori. (Endast kap 5 Handledningstraditioner, s 64-95). Lund: Studentlitteratur. 
 • Lemar, Signild (2009). Brobygge mellan skola och arbetsliv. I Thomas Hansson (red), Didaktik för yrkeslärare (s. 181 – 194). Studentlitteratur: Lund.
 • Lindberg, Lisbeth. (2012). Matematikämnets plats i yrkesutbildningen. I Ingrid Henning Loeb & Helena Korp (red) Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram (s. 41-56). Lund: Studentlitteratur.
 • Muhrman, Karolina. (2016). Ingen klöver utan matematik. [Akademisk avhandling]. Linköping: Linköpings universitet. FINNS ELEKTRONISKT VIA BIBLIOTEKET 
 • Kapitel: 8 (hela), 9 (s.195-203), 10 (s. 212-227).
 • Mårtensson, Åsa., Nyström, Sofia., & Andersson, P. (2018). Handledare på arbetsplatserna. I M. Gustavsson & S. Köpsén (red.) Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv (s. 155-172). Lund: Studentlitteratur
 • Mårtensson, Åsa. (2014). Handledare och handledning – yrkeslärande på förskola. Licentiatavhandling. Linköpings universitet. FINNS ELEKTRONISKT VIA BIBLIOTEKET 
 • Mårtensson, Åsa., Andersson, Per., Nyström, Sofia. (2019). A recruiter, a matchmaker, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work. Nordic journal of vocational education and training, 9(1), s. 89-110.
 • Nilholm, Cleas. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. s. 1-130, Lund: Studentlitteratur
 • Popov, Oleg, Ödmark, Krister., & Muhrman, Karolina (2015). Samverkans roll i utveckling av matematikundervisning. Lärportalen för matematik: Skolverket. Hittas: https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/content/conn/ContentServer/uuid/dDocName:MLPROD050771?rendition=web
 • Sjöberg, Karin, Svensson, Lennart & Larsson, Kjerstin (2009). Läraren och arbetsplatsen – samverkan i sammanhang. I Thomas Hansson (red), Didaktik för yrkeslärare. (s. 211 – 226). Studentlitteratur: Lund.
 • Skolverket (2018). Planera, genomför och följa upp arbetsplatsförlagt lärande – en lathund som stöd för att skaffa nya apl-glasögon. Stockholm: Skolverket. Hittas via länk: https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3978.pdf?k=3978
 • Skolverket (2016). Det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram.
 • Rapport 437. Stockholm: Skolverket. Länk till rapporten: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3643.pdf%3Fk%3D3643
 • SFS 2010:2039 Gymnasieförordningen  

 

Skolverkets material över:

 • Arbetsplatsförlagda lärandet: http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl
 • Ämnesövergripande undervisning: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/amnesovergripande/examensmalen/amnesovergripande

 

Referenslitteratur

 • Berglund, Inger. (2009). Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som byggarbetsplats? En studie av byggnadsarbetares yrkesutbildning. Doktorsavhandling. Stockholms universitet. 
 • Elmholdt, Cleas & Winslöv, Jan-Henrik (2000). Från lärling till smed. I Klas Nielsen, & Steinar Kvale (red) Mästarlära. s. 111-122. Lund: Studentlitteratur
 • Eriksson Gustavsson, Anna-Lena (2011) ”Det är tufft att plugga… men jag känner att jag klarar det”. En studie om akademiska studier och skriftspråkliga svårigheter. Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköping: Linköpings universitet. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:408428/FULLTEXT01.pdf
 • Lagström, Annica. (2012). Lärlingslärare – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning. Inst för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 
 • Nielesen, Klas & Kvale, Steinar (2000). Mästarlära som lärandeform av idag. I Klas Nielsen, & Steinar Kvale (red) Mästarlära. s. 27-46. Lund: Studentlitteratur 
 • Tanggaard, Lene. (2007). Learning a trade vocational school and learning at work: boundary crossing in apprentices’ everyday life. Journal of Education and Work. 20, 5.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.