Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II, 7.5 hp

Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part II, 7.5 credits

976G04

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Nyström

Kursansvarig

Johanna Köpsén

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 3 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • utifrån relevanta begrepp och teorier, granska och diskutera lärares samverkan kring undervisningens organisering, samt samverkan mellan skola och arbetsplats avseende det arbetsplatsförlagda lärandet
  • urskilja och diskutera konsekvenser av olika former av yrkesinriktad handledning
  • redogöra för och diskutera specialpedagogiska teorier och begrepp samt hur specialpedagogiska insatser kan organiseras
  • tillämpa samt resonera kring observation som metod för studier av yrkesutbildning

Kursinnehåll

Den yrkesdidaktiska progressionen fortsätter genom fördjupade studier av didaktiska aspekter på undervisning i yrkesämne och samverkan med arbetslivet - men också̊ samverkan med andra lärare. I kursen bekantar sig studenten med begrepp och fenomen kring samverkan med arbetslivet, yrkesinriktad handledning samt specialpedagogik. Detta undersöker studenten i kursens övningsuppgifter. Studenten studerar vidare samspel kring elevers lärande som samarbete mellan lärare, infärgning av kärnämnen och undervisning i tema. Vidare studerar och diskuterar studenten, ur ett yrkesdidaktiskt perspektiv, praktisk yrkesteori i skola och i arbetsplatsförlagd lärande (APL) liksom samverkan mellan skola och arbetsplats samt yrkesinriktad handledning. I kursen får studenten kännedom om specialpedagogiska teorier och begrepp samt diskutera specialpedagogiska insatser och hur de kan organiseras. Studenten tränar sig även att planera och genomföra observationer samt att resonera kring resultat och metod.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Utbildningen genomförs som halvfartstudier. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier och didaktiska aspekter på undervisning i yrkesämne, används som lärstöd för den studerande.

Examination

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MNT2 Muntlig redovisning 2 hp U, G
SRE3 Skriftlig redovisning av fältuppgift 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär

Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144057712

s. 181-194. Lemar, Signild (2009) Brobygge mellan skola och arbetsliv.

s.211–228. Sjöberg, Karin, Svensson,Lennart & Larsson, Kjerstin (2009). Läraren och arbetsplatsen – samverkan i sammanhang. 

s.211-228 Sjöberg, Karin, Svensson,Lennart & Larsson, Kjerstin (2009). Läraren och arbetsplatsen – samverkan i sammanhang.

s. 181-194. Lemar, Signild (2009) Brobygge mellan skola och arbetsliv.

Henning Loeb, Ingrid, Korp, Helena, (2012) Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144074412

s.167-182 Berglund, Ingrid, (2012) Att vara lärling i gymnasial lärlingsutbildning.

s.41-56 Lindberg, Lisbeth. (2012). Matematikämnets plats i yrkesutbildningen.

s.149-166 Gustavsson, Susanne (2012) Trepartssamtalet i APL

s 167 - 182 Berglund, Ingrid, (2012) Att vara lärling i gymnasial lärlingsutbildning .

s.41-56 Lindberg, Lisbeth. (2012). Matematikämnets plats i yrkesutbildningen.

s.149-166 Gustavsson, Susanne (2012) Trepartssamtalet i APL .

Kvale, Steinar, Nilsson, Bengt, Retzlaff, Joachim, (2000) Mästarlära : lärande som social praxis Lund : Studentlitteratur, 2000 ;

ISBN: 9144010338, 9789144010335

s.27-46. Nielesen, Klas & Kvale, Steinar (2000). Mästarlära som lärandeform av idag.

s.111-122. Elmholdt, Cleas & Winslöv, Jan-Henrik (2000) Från lärling till smed.

s.27-46 Nielesen, Klas & Kvale, Steinar (2000). Mästarlära som lärandeform av idag.

s.111-122. Elmholdt, Cleas & Winslöv, Jan-Henrik (2000) Från lärling till smed.

Köpsén, Susanne, (2014) Lära till yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

s.173-194, Nyström, Sofia. (2014). Yrkeslärande och handledning i arbete.

s.173-194 Nyström, Sofia. (2014). Yrkeslärande och handled ning i arbete.

Lauvås, Per, Handal, Gunnar, Nilsson, Björn, (2015) Handledning och praktisk yrkesteori 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144091785

kap 5 Handledningstraditioner, s 64-95

kap5, s64-95 Handledningstraditioner

Silfving, Gunvor, Sjöberg, Solweig, Huss, Helena, (1993) Handledning i arbetslivet Lund : Studentlitteratur, 1993 ;

ISBN: 9144336616

s 1-78

Artiklar

Köpsén, S. & Nyström, S. (2014)., The practice of supervision for professional education – the example of future forensic specialists. Studies in continuing education . 37, 1, 30 - 46.
Muhrman, Karolina. (2016), Ingen klöver utan matematik [Aka demisk avhandling]. Linköping: Linköpings universitet. FINNS ELEKTRONISKT VIA BIBLIOTEKET K apitel: 8 (hela), 9 (s.195 - 203), 10 (s. 212 - 227) .
Mårtensson, Åsa. (2014)., Handledare och handledning – yrkeslärande på förskola Licentiatavhandling. Linköpings un iversitet. FINNS ELEKTRONISKT VIA BIBLIOTEKET
Popov , Oleg , Ödmark, Krister., & Muhrman, Karolina (2015)., Samverkans roll i utveckling av matematikundervisning. Lärportalen för matematik : Skolverket

https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/content/conn/ContentServer/uuid/dDocN ame:MLPROD050771?rendition=web

Övrigt

SFS 2010:2039 Gymnasieförordningen

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.