Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering, 7.5 hp

Social Relations, Classroom Management and Conflict Management, 7.5 credits

976G06

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 5 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • analysera och diskutera sociala relationer och samspel i skolan med hjälp av socialpsykologiska begrepp
 • analysera och diskutera sociala processer, jämställdhet och jämlikhet med genusvetenskapliga begrepp
 • beskriva och diskutera innebörden i centrala begrepp och modeller som rör lärares ledarskap i förhållande till individuella processer och grupprocesser 
 • analysera och diskutera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmodeller
 • analysera och diskutera sätt att förebygga och motverka olika former av kränkande behandling 
 • analysera och diskutera bruket av grupparbete som arbetsform i yrkesundervisning

Kursinnehåll

I kursen studeras fenomen så som sociala relationer, grupper och grupprocesser, jämställdhet, jämlikhet, konflikter och konflikthantering i undervisningssituationer. Kursinnehållet bearbetas bland annat genom litteraturstudier, diskussioner, grupparbeten samt rollspel.
De studerande övar sig i att omsätta teorier kring lärares ledarskap genom att aktivt öva på ledarrollen i form av rollspel och därmed utmana sitt agerande som ledare.
I kursen kommer de studerande fördjupar sin förståelse för konflikter och konflikthantering i undervisningssammanhang. Genom att aktivt medverka vid seminarier och grupparbeten ges möjlighet att utveckla modeller för att hindra och avstyra konflikter, mobbning och annan kränkande behandling.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier, används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Kursen examineras genom att studenten skriftligen beskriver och analyserar ett socialpsykologiskt dilemma med hjälp av några av de begrepp som introduceras i kursen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär

Aspelin, Jonas, Persson, Sven, (2011) Om relationell pedagogik 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2011

ISBN: 9789140666796

Hakvoort, Ilse, Friberg, Birgitta, (2015) Konflikthantering i professionellt lärarskap 3., [uppdaterade och utökade] uppl. Malmö : Gleerups, 2015

ISBN: 9789140691675

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Kap. 1-6 & 9

Hugo, Martin, (2011) Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147094059

Köpsén, Susanne, Lära till yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Szklarski, Andrzej. (2019). Skolan som en arena för socialt samspel. 15 s.

Eller - Szklarski, Andrzej. (2007) Om konflikter och konstruktiv konflikthantering. I Kjell Granström (red.) Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.*

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Wernersson, I. (2017). Genusordning och utbildning – förr och nu. 

Thornberg, Robert, (2013) Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105434

Webbsidor

Brottsförebyggande rådet, BRÅ (2009), Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen? https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180003644/2009_effekter_anti-mobbningsprogram.pdf
Växjö: Linneuniversitetet., Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:430176/FULLTEXT01.pdf

Om genus och skolans jämställdhetsmål.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.