Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering, 7.5 hp

Social Relations, Classroom Management and Conflict Management, 7.5 credits

976G06

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Karolina Muhrman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 5 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • analysera och diskutera sociala relationer och samspel i skolan med hjälp av socialpsykologiska begrepp
 • analysera och diskutera sociala processer, jämställdhet och jämlikhet med genusvetenskapliga begrepp
 • beskriva och diskutera innebörden i centrala begrepp och modeller som rör lärares ledarskap i förhållande till individuella processer och grupprocesser 
 • analysera och diskutera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmodeller
 • analysera och diskutera sätt att förebygga och motverka olika former av kränkande särbehandling 
 • analysera och diskutera bruket av grupparbete som arbetsform i yrkesundervisning

Kursinnehåll

I kursen studeras fenomen så som sociala relationer, grupper och grupprocesser, jämställdhet, jämlikhet, konflikter och konflikthantering i undervisningssituationer. Kursinnehållet bearbetas bland annat genom litteraturstudier, diskussioner, grupparbeten samt rollspel.
De studerande övar sig i att omsätta teorier kring lärares ledarskap genom att aktivt öva på ledarrollen i form av rollspel och därmed utmana sitt agerande som ledare.
I kursen kommer de studerande fördjupar sin förståelse för konflikter och konflikthantering i undervisningssammanhang. Genom att aktivt medverka vid seminarier och grupparbeten ges möjlighet att utveckla modeller för att hindra och avstyra konflikter, mobbning och annan kränkande behandling.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier, används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Kursen examineras genom att studenten skriftligen beskriver och analyserar ett socialpsykologiskt dilemma med hjälp av några av de begrepp som introduceras i kursen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär

Aspelin, Jonas, Persson, Sven, (2011) Om relationell pedagogik 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2011

ISBN: 9789140666796

Finns på Lisam

Kap 2

Hakvoort, Ilse, Friberg, Birgitta, (2015) Konflikthantering i professionellt lärarskap 3., [uppdaterade och utökade] uppl. Malmö : Gleerups, 2015

ISBN: 9789140691675

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Kap 1–5, 7, 9–12

Hugo, Martin, (2011) Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147094059

Kjell Granström , Forskning om lärares ledarskap i klassrummet Stockholm: Myndigheten för skolutveckling

Finns på Lisam

s. 12 - 32

Köpsén, Susanne, (2014) Lära till yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Läs denna eller Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Se info i Lisam.

Szklarski, A Skolan som en arena för socialt samspel

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2020) Lärande, skola, bildning Stockholm: Natur och kultur

ISBN: 9789127818408

Wernersson, I. (2017). Genusordning och utbildning – förr och nu. 

S. 470–490 Wernersson, Inga. Genusordning och utbildning – förr och nu.

Thornberg, Robert, (2013) Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105434

Wingborg, Mats, (2011) Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2011

ISBN: 9789186529192

Finns på Lisam

Artiklar

Mårtensson, Åsa, Andersson, Per, Professor, Nyström, Sofia, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande, Originator, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, A recruiter, a matchmaker, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work 1, 89–110

http://www.njvet.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.3384/njvet.2242-458X.199189

Vähäsantanen, Katja, Saarinen, Jaana, Eteläpelto, Anneli, Between school and working life: Vocational teachers’ agency in boundary-crossing settings International Journal of Educational Research 48 (2009) 395-404

Finns på Lisam

Åkesson, Emilia (u.å) , Normer, normmedvetenhet och normkritik Skolverkets lärportal om Skolans värdegrund: Grundskola och gymnasieskola Modul: Främja likabehandling Del 5

Finns på Lisam

https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef362/1539586793376/Normer-normmedvetenhet-och-normkritik.pdf

Webbsidor

Brottsförebyggande rådet, BRÅ (2009), Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen? https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180003644/2009_effekter_anti-mobbningsprogram.pdf

Finns på Lisam

Växjö: Linneuniversitetet., Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:430176/FULLTEXT01.pdf

Finns i Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.