Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering, 7.5 hp

Social Relations, Classroom Management and Conflict Management, 7.5 credits

976G06

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 5 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • analysera och diskutera sociala relationer i skolan med socialpsykologiska begrepp
 • beskriva och diskutera lärares ledarskap i förhållande till individuella processer och grupprocesser
 • beskriva och diskutera jämställdhet och jämlikhet med vetenskapliga begrepp
 • analysera och diskutera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmodeller
 • beskriva och diskutera sätt att förebygga och motverka diskriminering, mobbing och annan kränkande behandling
 • analysera och diskutera bruket av grupparbete som arbetsform i yrkesundervisning
 • reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer samt hur lärare kan bemöta dessa frågor.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på undervisningens sociala processer. I kursen analyseras och diskuteras lärares och elevers sociala samspel med hjälp av socialpsykologiska teorier och begrepp . Här fokuseras kunskaper om grupprocesser, grupputveckling, socialt klimat, sociala normer, roller och identitet, social påverkan, socialisation och interaktion. En annan del handlar om lärares ledarskap. Detta diskuteras i relation till individers och gruppers lärande. Vidare behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering vilka analyseras och diskuteras med hjälp av konflikthanteringsmodeller. Ytterligare en del av kursen behandlar jämställdhet och jämlikhet inklusive sätt att motverka och förebygga diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Med utgångspunkt i jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet behandlas även frågor om identitet, sexualitet och relationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursinnehållet bearbetas bland annat genom litteraturstudier, diskussioner, grupparbeten samt rollspel. Studenterna får öva sig i att omsätta teorier kring lärares ledarskap genom att aktivt öva på ledarrollen i form av rollspel och därmed utmana sitt agerande som ledare. Genom att aktivt medverka vid seminarier och grupparbeten ges möjlighet att utveckla modeller för att hindra och avstyra konflikter, mobbning och annan kränkande behandling.

Examination

Kursen examineras genom att studenten skriftligen beskriver och analyserar ett socialpsykologiskt dilemma med hjälp av några av de begrepp som introduceras i kursen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Se under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.