Verksamhetsförlagd utbildning del I, 7.5 hp

Teaching practice, part I, 7.5 credits

976G14

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 3 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7,5 hp, Perspektiv på skola. utbildningens styrning 7,5 hp samt Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del 1 15 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

-planera undervisning av ett mindre ämnesområde inom sitt/sina yrkesämne utifrån elevernas förutsättningar och med beaktande av aktuella styrdokument och yrkesdidaktiska teorier och modeller 

-organisera och genomföra undervisning i ett mindre ämnesområde inom sitt/sina yrkesämne utifrån elevernas förutsättningar med beaktande av styrdokument, yrkesdidaktiska teorier och modeller 

-beakta de yrkesetiska principerna och styrdokumentens värdegrund i sin planering och undervisning avseende jämlikhet, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter

-diskutera och reflektera över kunskapssyn och teorier om yrkeslärande inom sitt/sina yrkesämnen

- visa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön

- interagera, etablera kontakt och kommunicera med elever och kollegor i verksamheten

- kartlägga hur den arbetsplatsförlagda delen av elevernas utbildning genomförs i verksamheten

-utvärdera sin planering, val av läromedel och undervisning i relation till berörda mål inom det avgränsade ämnesområdet 

- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika didaktiska och sociala lärarförmågor. Det centrala i kursen är att den studerande övar att ta ansvar för planering, organisering och genomförande samt utvärdering av undervisning och elevernas lärande inom ett mindre yrkesämnesområde med stöd av handledaren. Den studerande övar sig att tillämpa olika undervisningsmetoder och använda och utvärdera läromedel. Studenten diskuterar och iakttar styrdokumentens värdegrund med avseende på jämlikhet, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter i sin planering och genomförandet av undervisning. Vidare övar sig studenten att med stöd av handledaren anpassa undervisning och handledning till elevers skilda förutsättningar och förkunskaper genom att inför planering diskutera gruppens förkunskaper och förutsättningar med handledaren och i genomförandet applicera kunskaperna. Studenten reflekterar också över kunskapssynen i sin planering och undervisningens genomförande. Studenten tränas i att bete sig lämpligt och ansvarsfullt i skolmiljön genom att beakta värdegrunden i sina handlingar och iaktta goda förebilder inom professionen. Vidare övar sig studenten att ta konstruktiv kritik från handledaren och övriga kollegor.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, nätbaserade diskussioner, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning av portfolio med reflektioner. Examinationen av de tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder: 

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 4,5 hp U-VG

TSLF Tillämpade sociala förmågor, 2 hp U-VG

POR1 Skriftlig redovisning: Portfolio 1 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
POR1 Skriftlig redovisning: Portfotio 1 hp U, G, VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.