Verksamhetsförlagd utbildning del I, 7.5 hp

Teaching practice, part I, 7.5 credits

976G14

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Tsagalidis

Kursansvarig

Helena Tsagalidis

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • planera undervisning av ett mindre ämnesområde inom sitt/sina yrkesämne utifrån elevernas förutsättningar och med beaktande av aktuella styrdokument och yrkesdidaktiska teorier och modeller 
 • organisera och genomföra undervisning i ett mindre ämnesområde inom sitt/sina yrkesämne utifrån elevernas förutsättningar med beaktande av styrdokument, yrkesdidaktiska teorier och modeller 
 • beakta de yrkesetiska principerna och styrdokumentens värdegrund i sin planering och undervisning avseende jämlikhet, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter
 • diskutera och reflektera över kunskapssyn och teorier om yrkeslärande inom sitt/sina yrkesämnen
 • visa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön
 • interagera, etablera kontakt och kommunicera med elever och kollegor i verksamheten
 • kartlägga hur den arbetsplatsförlagda delen av elevernas utbildning genomförs i verksamheten
 • utvärdera sin planering, val av läromedel och undervisning i relation till berörda mål inom det avgränsade ämnesområdet 
 • visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika didaktiska och sociala lärarförmågor. Det centrala i kursen är att den studerande övar att ta ansvar för planering, organisering och genomförande samt utvärdering av undervisning och elevernas lärande inom ett mindre yrkesämnesområde med stöd av handledaren. Den studerande övar sig att tillämpa olika undervisningsmetoder och använda och utvärdera läromedel. Studenten diskuterar och iakttar styrdokumentens värdegrund med avseende på jämlikhet, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter i sin planering och genomförandet av undervisning. Vidare övar sig studenten att med stöd av handledaren anpassa undervisning och handledning till elevers skilda förutsättningar och förkunskaper genom att inför planering diskutera gruppens förkunskaper och förutsättningar med handledaren och i genomförandet applicera kunskaperna. Studenten reflekterar också över kunskapssynen i sin planering och undervisningens genomförande. Studenten tränas i att bete sig lämpligt och ansvarsfullt i skolmiljön genom att beakta värdegrunden i sina handlingar och iaktta goda förebilder inom professionen. Vidare övar sig studenten att ta konstruktiv kritik från handledaren och övriga kollegor.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, nätbaserade diskussioner, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning av portfolio med reflektioner. Examinationen av de tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre (3) tillfällen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
POR1 Skriftlig redovisning: Portfotio 1 hp U, G, VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.5 hp U, G, VG

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär

Bronäs, Agneta, Runebou, Niclas, (2010) Ämnesdidaktik : en undervisningskonst Stockholm : Norstedt, 2010

ISBN: 9789113022819

Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144057712

s.39-57

Köpsén, Susanne, (2014) Lära till yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Artiklar

Englund, B., Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning Bilaga till Läromedlens roll i undervisningen, rapport 2006:284. Skolverket. (2006)

www.skolverket.se

Webbsidor

Aktuella lagar, förordningar och styrdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildning www.skolverket.se
Mänskliga rättigheter www.nck.uu.se/kunskapbanken
Mänskliga rättigheter http://www.manskligarattigheter.se/

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.