Verksamhetsförlagd utbildning del I, 7.5 hp

Teaching practice, part I, 7.5 credits

976G14

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ronny Högberg

Kursansvarig

Ronny Högberg

Studierektor eller motsvarande

Karolina Muhrman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 3 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- planera undervisning av ett mindre ämnesområde inom sitt/sina yrkesämne utifrån elevernas förutsättningar och med beaktande av aktuella styrdokument och yrkesdidaktiska teorier och modeller 

- organisera och genomföra undervisning i ett mindre ämnesområde inom sitt/sina yrkesämne utifrån elevernas förutsättningar med beaktande av styrdokument, yrkesdidaktiska teorier och modeller 

- beakta de yrkesetiska principerna och styrdokumentens värdegrund i sin planering och undervisning avseende jämlikhet, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter

- diskutera och reflektera över kunskapssyn och teorier om yrkeslärande inom sitt/sina yrkesämnen

- visa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön

- interagera, etablera kontakt och kommunicera med elever och kollegor i verksamheten

- kartlägga hur den arbetsplatsförlagda delen av elevernas utbildning genomförs i verksamheten

- utvärdera sin planering, val av läromedel och undervisning i relation till berörda mål inom det avgränsade ämnesområdet 

- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika didaktiska och sociala lärarförmågor. Det centrala i kursen är att den studerande övar att ta ansvar för planering, organisering och genomförande samt utvärdering av undervisning och elevernas lärande inom ett mindre yrkesämnesområde med stöd av handledaren. Den studerande övar sig att tillämpa olika undervisningsmetoder och använda och utvärdera läromedel. Studenten diskuterar och iakttar styrdokumentens värdegrund med avseende på jämlikhet, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter i sin planering och genomförandet av undervisning. Vidare övar sig studenten att med stöd av handledaren anpassa undervisning och handledning till elevers skilda förutsättningar och förkunskaper genom att inför planering diskutera gruppens förkunskaper och förutsättningar med handledaren och i genomförandet applicera kunskaperna. Studenten reflekterar också över kunskapssynen i sin planering och undervisningens genomförande. Studenten tränas i att bete sig lämpligt och ansvarsfullt i skolmiljön genom att beakta värdegrunden i sina handlingar och iaktta goda förebilder inom professionen. Vidare övar sig studenten att ta konstruktiv kritik från handledaren och övriga kollegor.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, nätbaserade diskussioner, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning av portfolio med reflektioner. 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
POR1 Skriftlig redovisning: Portfotio 1 hp U, G, VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär

Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144057712

s.39-57

Köpsén, Susanne, (2014/2019) Lära till yrkeslärare Lund : Studentlitteratur, 2014/2019

ISBN: 9789144091891

Lindström, Gunnar, Pennlert, Lars-Åke, (2019 (Tidigare upplaga går också bra)) Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik. Umeå : Fundo Förlag

ISBN: 9789197558488

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Artiklar

Englund, B., Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning Bilaga till Läromedlens roll i undervisningen, rapport 2006:284. Skolverket. (2006)

www.skolverket.se

Övrigt

Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas. (2010). Ämnesdidaktik en undervisningskonst. Nordstedts förlag.

Referenslitteratur

Kompletterande litteratur

Övrigt

Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas. (2010). Ämnesdidaktik en undervisningskonst. Nordstedts förlag

Referenslitteratur

Långström, Sture & Viklund, Ulf (2010). Metoder: undervisning och framträdande. Studentlitteratur

Referenslitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.