Verksamhetsförlagd utbildning del II, 7.5 hp

Teaching Practice, part II, 7.5 credits

976G15

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Tsagalidis

Kursansvarig

Helena Tsagalidis

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 4 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7,5 hp, Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7,5 hp, Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del 1 15 hp, Verksamhetsförlagd utbildning del 1, 7,5 hp, Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del 2, 7,5 hp, Bedömning och betygsättning 7,5 hp, Sociala relationer, lärares ledarskap och konflikthantering 7, 5hp eller motsvarande.  

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
– planera undervisning av ett avsnitt inom sitt/sina yrkesämne med beaktande av aktuella styrdokument, yrkesdidaktiska teorier och modeller utifrån elevens olika förutsättningar och behov
– planera inslag av hållbar utveckling, utifrån såväl ekonomisk, ekologisk som sociala perspektiv, i den egna undervisningen
– planera arbetsuppgifter utifrån styrdokument inom APL
– genomföra egen undervisning av ett avsnitt inom sitt/sina yrkesämne med beaktande av styrdokument, yrkesdidaktiska teorier och modeller utifrån elevernas olika förutsättningar och behov
– ta en ledande roll i undervisningen
– visa ett yrkesetiskt handlande i samarbete och kommunikation,
– interagera, samarbeta och kommunicera med elever och lärare i skolmiljö
– föra dokumentation och bedöma elevers lärande
– utvärdera sin planering i relation till innehåll och de mål som planeringen och undervisningen relaterades till
– utvärdera den egna undervisningens genomförande i relation till planeringen
– utvärdera beaktandet av yrkesetiska principer och styrdokumentens värdegrund i planering och genomförande
– utvärdera dokumentationens värde för bedömningen av elevers lärande
– utvärdera hur de planerade arbetsuppgifterna för APL överensstämmer med styrdokumentens mål
– utifrån konstruktiv kritik dra slutsatser och förändra det egna handlandet

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till studenter som genomför VFU (verksamhetsförlagd utbildning) utanför Sverige i syfte att inhämta kunskap och förståelse för hur utbildning kan organiseras, planeras, genomföras och utvärderas i ett annat Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika didaktiska och sociala lärarförmågor. Det centrala i kursen är att den studerande tränas i att relativt självständigt ta ansvar för planering, organisering och genomförande samt utvärdering av undervisning och elevernas lärande inom ett avsnitt inom yrkesämnet. Ett annat centralt område är att den studerande övar sig att tillämpa olika undervisningsmetoder och inkludera hållbar utveckling i sin planering och undervisning. Vidare övas kommunikation och social interaktion med elever och kollegor genom att studenten övas i yrkesetiskt handlande i samarbete och kommunikation. Studenten övar sig även att relativt självständigt anpassa planering och undervisning samt handledning till elevers skilda förutsättningar och förkunskaper genom att inför planering ta reda på undervisningsgruppens förkunskaper och förutsättningar. Studenten tränas att arbeta med dokumentation av elevernas kunskaper och bedömning av elevers lärande och kunskaper. Andra moment i kursen är att den studerande handleds i att ta ansvar för några APL arbetsuppgifter. Studenten tränas i att bete sig lämpligt och ansvarsfullt i skolmiljön genom att beakta yrkesetiska principer och styrdokumentens värdegrund i sina handlingar samt iaktta goda förebilder inom professionen. Vidare övar sig studenten att ta konstruktiv kritik i syfte att förbättra det egna handlandet. 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, självständiga studier och nätbaserat diskussioner. Utbildningen genomförs som halvfartstudier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Examination

Provkoder:
TDLF1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 4,5 hp, U - VG
TSLF2 Tillämpade sociala lärarförmågor, 2 hp, U - VG
POR1 Portfolio: skriftlig redovisning, 1 hp, U - VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                  

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.