Verksamhetsförlagd utbildning del III, 15 hp

Teaching Practice, part III, 15 credits

976G16

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ronny Högberg

Kursansvarig

Ronny Högberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 6 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen samt Verksamhetsförlagd utbildning del I 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning del II 7,5 hp eller motsvarande samt kursen Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del1 eller motsvarande samt  kursen Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del2 eller motsvarande samt kursen Bedömning och betygssättning eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • ta helhetsansvar för planering av undervisning i sitt yrkesämne/sina yrkesämnen under en längre tidsperiod med beaktande av styrdokument, didaktiska teorier, elevernas olika förutsättningar och behov samt digitala verktyg och medier
 • ta helhetsansvar för genomförande av egen undervisning i sitt yrkesämne/sina yrkesämnen under en längre tidsperiod med beaktande av styrdokument, didaktiska teorier, elevernas olika förutsättningar och behov samt använda digitala verktyg och medier
 • ta helhetsansvar för utvärdering av den egna planeringen och undervisningen i relation till mål och elevernas olika förutsättningar och behov
 • ta helhetsansvar för identifiering och hantering av specialpedagogiska behov i undervisningen
 • ta helhetsansvar för ledarskap i undervisning och problematisera det egna ledarskapet
 • ta fram instrument för kunskapsbedömning och använda dessa inom det aktuella yrkesämnet/ämnen
 • återkoppla och kommunicera kunskapsbedömning gentemot elever och vårdnadshavare
 • samverka med skolans olika aktörer
 • identifiera behov av kompetensutveckling och utveckla den egna yrkesrollen
 • identifiera behov av skolutveckling inom det pedagogiska arbetet i skolan

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av sociala och didaktiska lärarförmågor. De studerande tränas i att ta helhetsansvar för undervisningsplanering, genomförande och utvärdering av elevernas lärande under en längre tidsperiod. I planering och undervisning övas förmågan att använda styrdokument och ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov. I den praktiska tillämpningen övas särskilt identifiering och hantering av socialpedagogiska behov i undervisning. De studerande övar i den pedagogiska praktiken i verksamheten hur diskriminering och annan kränkande behandling av elever kan förebyggas och motverkas. Vidare övar de studerande i planering och genomförande av undervisning hur skolans värdegrund kan förankras i praktiken. De studerande övar sig att ta fram relevanta instrument för kunskapsbedömning samt tränas de i att återkoppla och kommunicera kunskapsbedömning till elever och vårdnadshavare. De studerande ska även öva användningen av digitala verktyg och medier i undervisningen. Andra moment i kursen är att de studerande ska öva samverka med skolans olika aktörer och visa på initiativförmåga kring uppgifter som berör arbetsuppgifter i lärarlaget. De studerande ska även reflektera över sin professionsutveckling utifrån andras synpunkter och kunna identifiera framtida behov av kompetensutveckling och skolutveckling.  

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, självständiga studier, nätbaserat diskussioner samt ett avslutande seminarium.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig och muntlig redovisning av portfolio.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 4 hp U, G, VG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 9 hp U, G, VG
POR1 Portfolio: skiftlig och muntlig redovisning 2 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Bie, Kristin, Dalén, Hans, (2015) Reflektionshandboken för pedagoger. Malmö : Gleerups

Kompletterande litteratur

Övrigt

Nadeau, Kathleen G, Littman, Ellen B och O Quinn Patricia (2018). Flickor med ADHD - Hur de känner och varför de gör som de gör. Studentlitteratur
Pettersson, Charlotta, Wickman, Kim och Takala, Marjatta, (2017) Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv. En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Finns att ladda ner från länken https://webbutiken.spsm.se/genus-specialpedagokik-praktiknara-perspektiv/

Referenslitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.