Franska (31-45 hp), 15 hp

French (31-45), 15 credits

9AFR37

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofie Persson

Studierektor eller motsvarande

Jean André

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i Franska 1-30 hp samt UK 1-4 med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- förstå olika varianter av talad franska även med viss regional färgning och återge relevant information ur muntliga källor
- på franska använda ett språk anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang
- formulera relevanta problemställningar som grund för en begränsad vetenskaplig undersökning
- producera en huvudsakligen korrekt text av vetenskaplig karaktär på franska
- kritiskt granska en text på franska av vetenskaplig karaktär
- analysera kultur- och samhällsförhållanden utifrån olika vetenskapliga perspektiv
- jämföra olika teorier, perspektiv och forskningsresultat inom ett fördjupningsområde som väljs i samråd med examinator

Kursinnehåll

Kursen kan vara förlagd till ett franskt universitet och utgörs av obligatoriska språkstudier samt en kurs som väljs i samråd med examinator.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och övningar, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning: grammatik utifrån ett didaktiskt perspektiv, 5 hp (U-VG)
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig presentation: fördjupning 10 hp (U-VG)
OPPO Opponentskap, 0 hp (U-G)
RESP Respondentskap, 0 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.