Franska (91-97,5 hp), 7.5 hp

French (91-97,5 cr), 7.5 credits

9AFR71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofie Persson

Kursansvarig

Ann-Sofie Persson

Studierektor eller motsvarande

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2018) Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 9 (HT 2018) Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i franska om 1-90 hp, varav minst 60 hp med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- söka, tolka och kritiskt värdera aktuell forskning utifrån vedertagna former för vetenskapliga skrivtraditioner
- kritiskt granska och jämföra olika metoder inom språk-, litteratur- och utbildningsvetenskap samt motivera val av metod för en undersökning
- på ett professionellt sätt och med ett adekvat språkbruk presentera en didaktiskt inriktad undersökning muntligt och skriftligt på franska
- genomföra en kritisk granskning av olika vetenskapliga arbeten, med avseende på både innehåll och form

Kursinnehåll

Kursen behandlar vetenskapligt skrivande på avancerad nivå inom språk-, litteratur- och utbildningsvetenskap och ges i nära samarbete med Magisterkurserna i moderna språk. I kursen ingår att söka samt kritiskt granska och jämföra aktuell forskning inom franskämnets olika inriktningar. Studenten analyserar och diskuterar konkreta exempel på akademiskt skrivande inom fransk språk-, litteratur- och utbildningsvetenskap samt utvecklar sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt genom att i en kortare fördjupningsuppgift presentera ett didaktiskt forskningsprojekt med fokus på forskningsfrågor, tidigare forskning och metod.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, litteraturstudier, självstudier enskilt och/eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, 7,5 hp (U-VG)

Kursen ges sista gången ht 2018 och examinationstillfällena begränsas till två tillfällen utöver de ordinarie tre examinatiosntillfällen inom kursens ram. För mer information hänvisas till ämnesansvarig.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kurslitteratur fastställs i samråd med Magisterkursen i moderna språk och utgörs bland annat av aktuella forskningsrapporter vid den tid då kursen ges.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.