Geografi (31-45 hp), 15 hp

Geography (31-45), 15 credits

9AGE37

Huvudområde

Geografi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Geografi 1-30 hp, varav minst 22,5 hp med godkänt resultat samt godkänt resultat på UK 1-4.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- problematisera och redogöra för processer som formar och omformar naturlandskap, kulturlandskap och det ekonomiska rummet.
- redogöra för teorier och metoder för analys av naturlandskap, kulturlandskap och det ekonomiska rummet
- diskutera och problematisera samband mellan naturgivna förhållanden och mänsklig påverkan i landskapet i skilda tid-rumskalor
- dokumentera och bedöma kunskaper i geografiämnets olika delar
- diskutera och problematisera lärarens roll som pedagogisk ledare i olika situationer i undervisningen med hänsyn till elevers olika förutsättningar i geografiämnet

Kursinnehåll

Det föränderliga landskapet
Kursen behandlar landskapsbegreppet samt teorier och metoder för analys av naturlandskapet och kulturlandskapet. Exempelvis problematiseras vattnets roll och hantering i landskapet. Studenten tränar sig på att använda modeller för att analysera och begreppsliggöra hur naturresurser används av människan. Vidare studeras och problematiseras samhällsprocessers och människors påverkan på naturlandskapet samt landskapets förändring i skilda tid-rumskalor.

Det ekonomiska landskapet
Delkursen behandlar den internationella arbetsledningen samt varu- och tjänsteproduktionens förändring och geografiska förskjutning liksom den internationella handelns omfattning och geografiska mönster. Samspel och konflikt mellan det lokala, regionala, nationella och globala rummet uppmärksammas. Försök att styra den ekonomiska utvecklingen ur ett rumsligt perspektiv behandlas liksom olika teorier om och modeller för lokalisering och regional utveckling. Särskild vikt ägnas åt olika kategorier ekonomiska aktörer - enskilda företag, nätverk, transnationella koncerner, stater och statsförbund - samt deras förmåga att påverka de ekonomiska aktiviteternas geografi.

Ämnesdidaktik
Kursens ämnesdidaktiska delar behandlar dokumentation och bedömning av kunskap i geografiämnet. Vidare studeras lärarens roll som pedagogisk ledare i geografiundervisningen i relation till elevers olika förutsättningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, exkursioner, övningar, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Examination sker genom salstentamen, skriftlig redovisning med muntlig uppföljning samt individuell skriftlig hemtentamen.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen FÖLA 6,5 hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen EKLA 5,5 hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning: ämnesdidaktik 2 hp (U-VG)
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning EKLA 1 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.