Geografi (31-45 hp), 15 hp

Geography (31-45 cr), 15 credits

9AGE39

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Karlson

Kursansvarig

Desirée Enlund, Martin Karlson, Myanna Lahsen

Studierektor eller motsvarande

Martin Karlson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 8 (VT 2022) 202204-202218 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 8 (VT 2022) 202204-202218 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 8 (VT 2022) 202204-202218 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 8 (VT 2022) 202204-202218 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2022) 202204-202218 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2022) 202204-202218 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 8 (VT 2022) 202204-202218 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 8 (VT 2022) 202204-202218 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Geografi (1-30 hp) med minst 15 hp godkända samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • identifiera och redogöra för samhälleliga processer som formar och omformar såväl landskapet som det ekonomiska rummet
 • redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp och teorier inom ekonomisk geografi
 • beskriva och analysera aktuella samhälls- och forskningsfrågor inom ekonomisk geografi
 • identifiera, redogöra för och tillämpa teorier och metoder och teorier för analys av natur- och kulturlandskap
 • redogöra för centrala principer inom geografiska informationssystem (GIS) samt redogöra för olika typer av GIS
 • utföra tillämpningar av GIS
 • analysera och reflektera kring dokumentation och bedömning i geografiämnet
 • kritiskt diskutera hur geografiskt innehåll kan komma till uttryck i läromedel för skolan med fokus på relationer mellan karta eller andra bildliga uttryck och text
 • analysera och diskutera lärarens roll som pedagogisk ledare i olika situationer med särskilt fokus på elevers erfarenheter av geografiskt innehåll i och utanför skolan

Kursinnehåll

I delkursen ”Det ekonomiska landskapet” studeras globaliseringen och arbetskraftsfördelningen från den individuella till den internationella skalan, varu- och tjänsteproduktionens förändring och geografiska förskjutning, samt den internationella handelns omfattning och geografiska mönster. Samspel och konflikt mellan det lokala, regionala, nationella och globala rummet uppmärksammas samt miljökonsekvenserna av ekonomisk aktivitet. Vidare behandlas försök att styra den ekonomiska utvecklingen ur ett rumsligt perspektiv, liksom olika teorier om och modeller för lokalisering och regional utveckling. Särskild vikt läggs vid olika kategorier av ekonomiska aktörer - enskilda konsumenter och arbetare, civilsamhällesorganisationer, nationella och transnationella företag, stater och internationella organisationer - samt deras förmåga att påverka de ekonomiska aktiviteternas geografi. 

I delkursen ” Rumslig analys” behandlas geografisk metod, som kartografiska och rumsliga metoder för analys och presentation av geografiska data. Vidare behandlas principer och metoder inom geografiska informationssystem (GIS), inklusive analys av vegetationsutbredning i relation till klimatförhållanden, stadsplanering eller infrastruktur. 

I ämnesdidaktiken behandlas dokumentation och bedömning i geografiämnet. Vidare studeras verktyg för lärande i geografi, liksom lärarens roll som pedagogisk ledare i geografiundervisningen i relation till elevers olika förutsättningar och erfarenheter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen samt skriftlig och muntlig redovisning. 

För betyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs att mer än hälften, avseende högskolepoäng, av examinationsmomenten med tregradig betygsskala har betyg väl godkänt (VG).

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skritflig tentamen: salstentamen EKLA 5 hp U, G, VG
SRE1 Skritflig redovisning med muntlig uppföljning ämnesdidaktik 2 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning RUMA 6.5 hp U, G, VG
SRE3 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning EKLA 1.5 hp U, G, VG
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.