Geografi (61-75 hp), 15 hp

Geography (61-75 Credits), 15 credits

9AGE59

Huvudområde

Geografi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simon Haikola

Kursansvarig

Kristina Trygg, Helena Köhler

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola

Huvudområde

Geografi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Geografi (1–60 hp) varav minst 45 hp godkända inklusive Rumslig analys 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsmoment i kultur- och/eller naturgeografi i fält
  • självständigt tillämpa födjupad kunskap i omvärldsanalys och problematisering av naturgivna och samhälleliga förhållanden, och ömsesidiga påverkan, i en geografisk region
  • redogöra för geografiämnets idéutveckling
  • självständigt tillämpa och reflektera kring teorier och metoder för rumslig analys
  • diskutera och reflektera kring olika arbets- och undervisningsformer inom geografi, och sätta det i relation till ämnets utveckling
  • analysera och kritiskt förhålla sig till olika typer av läromedel utifrån en medveten ämnesdidaktisk strategi

Kursinnehåll

Fältkurs

I delmomentet behandlar studenten aktuella natur- och kulturgeografiska frågeställningar och teorier kopplat till en vald region. Särskilt fokuseras relationen mellan naturgivna förutsättningar, såsom plattektonik och berggrund, vittrings- och erosionsprocesser samt klimat, och människans levnadsvillkor och samhällsbyggande. Studenten medverkar i en fältresa i eller utanför Sverige, och förbereder ett undervisningsmoment i fält genom självstudier, övningar och seminarier. Efter genomförd fältresa analyserar, sammanställer och presenterar studenten undervisningsmomentet i en rapport.

Teori och metod

I delmomentet studerar studenten allmän och geografisk disciplininriktad vetenskapsteori och geografisk vetenskapshistoria. Studenten fördjupar sig i metoder och modeller för analys av rumslig data, särskilt GIS, vilket tillämpas både på naturlandskap och kulturlandskap.

Ämnesdidaktik

Delmomentet behandlar kommunikation och samspel i geografiundervisningen i grundskkolan. Studentens studeras hur geografiämnets innehåll kommuniceras i olika sammanhang och vad det kan betyda för elevers lärande av aktuellt ämnesinnehåll. Vidare studeras hur olika arbets- och undervisningsformer behandlas utifrån konsekvenser för elevers lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, studiebesök och exkursioner samt självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i exkursion, laborationer och seminarier, muntlig och skriftlig redovisning av kursuppgifter.
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag FÄLT 5.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning TEME 5.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.