Geografi (61-75 hp), 15 hp

Geography (61-75 Credits), 15 credits

9AGE59

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Karlson

Kursansvarig

Helena Köhler, Tina Schmid Neset, Lotten Wiréhn

Studierektor eller motsvarande

Martin Karlson

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Geografi (1–60 hp) varav minst 45 hp godkända inklusive Rumslig analys 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • självständigt planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsmoment i kultur- och/eller naturgeografi i fält
 • självständigt tillämpa födjupad kunskap i omvärldsanalys och problematisering av naturgivna och samhälleliga förhållanden, och ömsesidiga påverkan, i en geografisk region
 • redogöra för geografiämnets idéutveckling
 • självständigt tillämpa och reflektera kring teorier och metoder för rumslig analys
 • diskutera och reflektera kring olika arbets- och undervisningsformer inom geografi, och sätta det i relation till ämnets utveckling
 • analysera och kritiskt förhålla sig till olika typer av läromedel utifrån en medveten ämnesdidaktisk strategi

Kursinnehåll

Fältkurs

I delmomentet behandlar studenten aktuella natur- och kulturgeografiska frågeställningar och teorier kopplat till en vald region. Särskilt fokuseras relationen mellan naturgivna förutsättningar, såsom plattektonik och berggrund, vittrings- och erosionsprocesser samt klimat, och människans levnadsvillkor och samhällsbyggande. Studenten medverkar i en fältresa i eller utanför Sverige, och föbereder ett undervisningsmoment i fält genom självstudier, övningar och seminarier. Efter genomförd fältresa analyserar, sammanställer och presenterar studenten undevisningsmomentet i en rapport.

Teori och metod
I delmomentet studerar studenten allmän och geografisk disciplininriktad vetenskapsteori och geografisk vetenskapshistoria. Studenten fördjupar sig i metoder och modeller för analys av rumslig data, särskilt GIS, vilket tillämpas både på naturlandskap och kulturlandskap.

Ämnesdididaktik
Delmomentet behandlar kommunikation och samspel i geografiundervisningen i grundskolan. Studenten studerar hur geografiämnets innehåll kommuniceras i olika sammanhang och vad det kan betyda för elevers lärande av aktuellt ämnesinnehåll.  Vidare studeras hur olika arbets- och undervisningsformer behandlas utifrån konsekvenser för elevers lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, studiebesök och exkursioner samt självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i exkursion, laboration och seminarier, muntlig och skriftlig redovisning av kursuppgifter.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag FÄLT 5.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning TEME 5.5 hp U, G, VG
SRE3 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning Didaktik 4 hp U, G, VG

Övrigt

En preliminär litteraturlista finns under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.