Geografi (91-97,5 hp), 7.5 hp

Geography (91-97,5 cr), 7.5 credits

9AGE71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Segrell

Kursansvarig

Björn Segrell

Studierektor eller motsvarande

Madelene Ostwald
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla O
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 1-90 hp inom geografi med minst 60 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- självständigt reflektera kring, dokumentera och bedöma kunskaper i geografiämnets olika delar på gymnasieskolan.
- förklara och diskutera hur risk-, sårbarhets- och hållbarhetsanalyser utförs och påverkar samhällsplaneringen i olika natur- och kulturgeografiska sammanhang.
- självständigt utföra enklare risk-, sårbarhets- och hållbarhetsanalyser

Kursinnehåll

I detta moment behandlas betygsättning och bedömning i geografiundervisningen i gymnasieskolan.

Risk, sårbarhet och hållbar utveckling i samhällsplaneringen

Ämnesfördjupning i natur- och kulturgeografi sker i frågor om risk, sårbarhet och hållbarhet i samhällsutvecklingen. Olika typer av risker – naturgivna, samhällsskapade, immanenta, externa, etc. – behandlas, samt hur människan uppfattar, förhåller sig till och kommunicerar risker. Studenten granskar olika sätt att definiera, analysera och beräkna risk och sårbarhet, liksom livscykelanalyser och miljökonsekvensbedömningar ur olika risk- och sårbarhetsperspektiv. Den studerande genomför och presenterar en egen risk- sårbarhets- och hållbarhetsanalys. Den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper om potentiella geologiska, klimatologiska och samhälleliga hot, myndigheter och lagar kring naturresursanvändning, fysisk samhällsplanering och hantering av naturkatastrofer och miljöproblem. Vidare uppmärksammas sårbarhet och beredskap på olika samhällsnivåer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner, övningar och studiebesök, samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom hemtentamen med muntlig uppföljning samt muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: didaktik 1hp U-VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag RISK 1,5 hp U-VG
STN1 Skriftlig tentamen:hemtentamen med muntlig uppföljning RISK 5 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen med muntlig uppföljning RISK 5 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag RISK 1.5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: didaktik 1 hp U, G, VG

Övrigt

En komplett litteraturlista inklusive referenslitteratur kommer att finnas på Lisam i samband med kursstart. En preliminär litteraturlista hittar du under fliken Övriga Dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.