Geografi: verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Geography: Teaching Practice, 6 credits

9AGEV7

Huvudområde

Geografi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-45 hp i Geografi, med minst 22,5 hp godkända från geografi 1-30 hp. Dessutom krävs godkänt resultat på UK 1-4 liksom tidigare VFU-kurser inom ordinarie studiegång.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- självständigt organisera miljöer för lärande utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap
- ta helhetsansvar för att planera och leda undervisning
- identifiera, analysera och hantera elevers skilda förutsättningar i den pedagogiska verksamheten med utgångspunkt från forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap
- omsätta och kommunicera ämneskunskaper i relation till elevernas skilda förkunskaper och förutsättningar
- självständigt bedöma och dokumentera elevers lärande utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap
- visa ett professionellt förhållningssätt i samarbete med elever, personal och vårdnadshavare
- visa förmåga att utifrån självreflektion och andras synpunkter utvecklas i yrkesrollen och anta nya utmaningar

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika lärarförmågor. Den studerande handleds i att ta helhetsansvar för planering, organisering och utvärdering av elevers lärande. I den praktiska tillämpningen ingår att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar och förkunskaper. Vidare ingår bedömning, betygssättning och dokumentation av elevers lärande och kunskaper. Campusförlagda moment såsom introduktion, uppföljning och examination ingår i kursen. Ledarskap, samarbete och olika typer av social interaktion samt ämnesteoretisk och didaktisk förtrogenhet är ett centralt innehåll i kursen. Likaså är förståelse av relationen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap en viktig aspekt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självstudier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TDLF: Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 4 hp (U-G)
TSLF: Tillämpade sociala lärarförmågor, 2 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.