Historia (91-97,5 hp), 7.5 hp

History (91-97,5), 7.5 credits

9AHI71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 9 (HT 2016) Svenska

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i historia 1-90 hp, varav 60 hp med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för såväl nationell som internationella historieteoretiska och/eller historiedidaktiska problemställningar
- demonstrera fördjupad insikt i vetenskaplig teori- och metodbildning
- självständigt föra en kritisk problemdiskussion kring såväl nationell som internationell historievetenskaplig litteratur

Kursinnehåll

Den studerande läser och förvärvar avancerade kunskaper om en regions eller en kronologisk periods historia, alternativt en särskild historievetenskaplig tematik. Fördjupningsområdet och vetenskaplig litteratur väljs i samråd med ansvarig lärare.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen inkluderar eget kunskapssökande via befintlig historievetenskaplig litteratur (eller motsvarande).

Examination

Kursen examineras genom muntlig tentamen.

PROVKODER:
MTN1 Muntlig tentamen av fördjupningsstudier 7.5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.