Historia (91-105 hp), 15 hp

History (91-105 cr), 15 credits

9AHI73

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lasse Kvarnström

Kursansvarig

Lasse Kvarnström

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 9 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping O

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp och 1-90 hp i ämnet historia, varav 1-60 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • Analysera exempel på historiebruk
  • Integrera och tillämpa förvärvade ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper för att organisera lärande i historia i gymnasieskolan
  • Använda och kritiskt förhålla sig till olika typer av historiska läromedel utifrån en medveten pedagogisk strategi
  • Självständigt planera, genomföra, presentera, försvara och diskutera ett eget projektarbete och att aktivt delta i diskussion om andras arbeten

Kursinnehåll

I kursen fördjupas den studerandes kunskaper om och förmågan att i undervisningssammanhang i gymnasieskolan använda och reflektera över olika typer av material/källor för gestaltning och konkretisering av historiska händelser och processer.

Historiedidaktik och historiebruk

Momentet behandlar det nationella och internationella forskningsfältet inom historiedidaktik och historiebruk och hur detta påverkar valt projektarbete. Detta sker i form av en PM, som redovisas och diskuteras på ett seminarium.

Projektarbete

Momentet innebär att den studerande ska utforma ett projektarbete med relevans för kommande yrkesområde. Projektet redovisas och diskuteras på ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning och litteraturstudier. Arbetet sker oftast i nära anslutning till institutioner som arkiv, bibliotek och muséer, men kan lika väl baseras på internet eller olika databaser.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av PM och färdigt projektarbete. Såväl PM som färdigt projektarbete försvaras och diskuteras vid seminarier. Vid dessa seminarier förväntas alla kursdeltagare även ha synpunkter på andra studenters arbeten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig och muntlig redovisning (av pm) 4 hp U, G, VG
PRO1 Skriftlig och muntlig redovisning (av projekt) 11 hp U, G, VG
MTN1 Muntlig tentamen av fördjupningsstudier 7.5 hp U, G, VG
MTN2 Muntlig tentamen av fördjupningsstudier 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Att skriva uppsats - handbok för uppsatsskrivande i historia

Finns tillgänglig via Lisam. 

Aronsson, Peter, (2004) Historiebruk : att använda det förflutna Lund : Studentlitteratur, 2004

ISBN: 9144036795, 9789144036793

Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, (2014) Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144096384

Övrigt

Ytterligare texter tillkommer innan terminsstart och eventuella läsanvisningar meddelas senare. För respektive projektarbete tillkommer ytterligare litteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.