Matematik (91-97,5 hp), 7.5 hp

Mathematics (91-97,5), 7.5 credits

9AMA71

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-90 hp i ämnet matematik varav 60 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall den studerande kunna
- konstruera, analysera och kritiskt värdera matematiska modeller,
inklusive deras förutsättningar och konsekvenser
- söka, sammanställa och kritiskt granska forskning om
matematisk modellering och arbete med matematisk modellering i
skolmatematik
- planera, genomföra och kritiskt utvärdera modelleringsmoduler
för gymnasiets matematikundervisning med redovisning i form av
en vetenskapligt inriktad skriftlig rapport
- använda tekniska hjälpmedel såsom MATLAB, Mathematica,
Maple, GeoGebra och applikationer till smarta telefoner och
surfplattor i arbetet med modeller och modellering, samt
kunna integrera sådana tekniska hjälpmedel i
modelleringsmoduler för gymnasiets matematikundervisning

Kursinnehåll

Formulera realistiska system som matematiska modeller.
Matematisk analys av modellerna samt kritisk diskussion av
begränsningarna av dessa. Modelleringsprojekt i form av
planering, genomförande och utvärdering av modelleringsmoduler
för gymnasiets matematikundervisning. Matematikdidaktisk
forskning om modellering. Använda, och i undervisningen kunna
integrera, tekniska hjälpmedel såsom MATLAB, Mathematica,
Maple, GeoGebra och applikationer till smarta telefoner och
surfplattor.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, litteraturstudier och
självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning Matematisk modellering, 1 hp
SRE2 Skriftlig redovisning Modellutvecklande sekvenser av
aktiviteter, 2 hp
PRO1 Projektarbete: skriftig och muntlig redovisning av
modelleringsmodul, 4,5 hp

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

- Blum, W., Galbraith, P., Henn, H., & Niss, M. (Eds.) (2007). Modelling and applications in mathematics education. The 14th ICMI study. New York: Springer. - Frejd, P. (2014). Mathematical modelling in upper secondary school in Sweden : An exploratory investigation. Doctoral thesis. Linköping: Linköping University. (sid. 1-34) - Jablonka, E. (2010). Reflections on mathematical modelling. In H. Alrø, O. Ravn, & P. Valero (Eds.), Critical mathematics education: Past, present and future (pp. 89-100). Rotterdam: Sense Publishers. - Lesh, R. A., & Doerr, H. M. (2003). Foundations of a models and modeling perspective on mathematics teaching, learning, and problem solving. In R. A. Lesh & H. M. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching (pp. 3–33). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. - Lesh, R. A., Cramer, K., Doerr, H. M., Post, T., & Zawojewski, J. S. (2003). Model development sequences. In R. A. Lesh & H. M. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching (pp. 35–58). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates - Tung, K. (2007). Topics in mathematical modeling. Princeton university Press. (valda kapitel) - Ärlebäck, J. B. (2010). Mathematical modelling in upper secondary mathematics education in Sweden: A curricula and design study. Doctoral thesis. Linköping: Linköping University. (sid. 1-75)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.