Religionskunskap (91-97,5 hp), 7.5 hp

Religious education (91-97,5 cr), 7.5 credits

9ARE71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius, Catharina Wiström-Ginér, Kjell O Lejon

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2018) Svenska Linköping, Valla V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 9 (HT 2018) Svenska Linköping, Valla
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 9 (HT 2018) Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 9 (HT 2018) Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången religionskunskap 1-90 hp med minst 60 hp med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- analysera, diskutera och bedöma vetenskapliga arbeten inom något eller några av de religionsvetenskapliga ämnesområdena
- redogöra för vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar inom det/de valda religionsvetenskapliga ämnesområdet/områdena
- självständigt behandla problemställningar inom valt/valda ämnesområde/n
- analysera, diskutera och bedöma vetenskapliga arbeten inom religionsdidaktiken

Kursinnehåll

Religionskunskap
Studenten studerar vetenskapliga arbeten, främst i form av avhandlingar, inom något eller några av de religionsvetenskapliga ämnesområdena. Stor vikt läggs vid teori- och metodfrågor. Vidare tränar studenten sig i att skriva ett självständigt arbete vari vetenskapliga arbeten självständigt analyseras, diskuteras och bedöms.

Ämnesdidaktik
Studenten tränar sig i att analysera, diskutera och bedöma vetenskapliga arbeten i religionsdidaktik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning som seminariebehandlas, religionskunskap, 6 hp
SRE2 Skriftlig redovisning som seminariebehandlas, religionsdidaktik, 1,5 hp
MRE1 Muntlig redovisning, religionskunskap, 0 hp
MRE2 Muntlig redovisning, religionsdidaktik, 0 hp

Kursen ges sista gången ht 2018 och examinationstillfällena begränsas till två tillfällen utöver de ordinarie tre examinatiosntillfällen inom kursens ram. För mer information hänvisas till ämnesansvarig.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.