Svenska som andraspråk (91-97,5 hp), 7.5 hp

Swedish as a second language (91-97,5 cr), 7.5 credits

9ASA71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Grönås

Kursansvarig

Helena Grönås

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 9 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping V

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i svenska som andraspråk 1-90 hp, varav minst 60 hp med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för valda delar av den senaste forskningen inom ämnet svenska som andraspråk
- infoga de senaste forskningsrönen i en diskussion kring undervisning och lärande i ämnet svenska som andraspråk

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av kunskaper om den senaste vetenskapliga och didaktiska forskningen inom ämnet svenska som andraspråk.

Undervisnings- och arbetsformer

Seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning tillsammans med ett diskussionsseminarium

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning och diskussionsseminarium, 7,5 hp (U-VG)

Kursen ges sista gången ht 2018 och examinationstillfällena begränsas till två tillfällen utöver de ordinarie tre examinatiosntillfällen inom kursens ram. För mer information hänvisas till ämnesansvarig.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.