Samhällskunskap:Sociologi 2, 7.5 hp

Social Science: Sociology 2, 7.5 credits

9ASH07

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nina Nikku

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 8 (VT 2016) Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på UK 1-4 samt genomgången Samhällskunskap 1-60 hp, varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- Redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom modern sociologisk teori.
- Analysera aktuella samhällsproblem med hjälp av olika sociologiska teorier på samhälls-grupp- och individnivå
- Redogöra för och diskutera globalisering och social rörlighet och dess konsekvenser för individer och grupper ur ett sociologiskt perspektiv.
- Redogöra för och diskutera välfärdssamhällets sociala strukturer samt olika gruppers livsvillkor i det samtida samhället.
- Redogöra för och kritiskt granska social segregering och dess orsaker och effekter i relation till ovanstående sammanhang

Kursinnehåll

Inom delkursen behandlas modern sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen fokuserar på teorier om sociala och kulturella samhällsförändringar och dess konsekvenser på grupp- och individnivå. Moderna sociologiska teorier och begrepp tillämpas för att belysa globalisering, social rörlighet, välfärdssamhällets sociala strukturer, olika gruppers livsvillkor samt segregering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, självständigt arbete i grupp och individuellt samt seminarier.

OBLIGATORISKT MOMENT:
seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

PROVKODER:
STN1:Hemtentamen i sociologi, 6,5 hp (U-V)
MRE1: Muntlig redovisning, 1 hp (U-V)
OBL1: Aktivt deltagande i seminarier (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Berhanu, Girma Even in Sweden? Excluding the included: Some reflexions on the consequences of new policies on educational processes and outcomes and equity in education. International Journal of Special Education. Vol 25, no 3, 2010, pp148-59. Eliasson, Kristofer (2008) En arbetslöshetsförsäkring för de som har råd? Luleå tekniska universitet. Uppsats. (till uppgiften) http://pure.ltu.se/portal/files/31076932/LTU-CDUPP-0818-SE.pdf Fernqvist, Stina (2013) ”Joining in on Different Terms – Dealing with Poverty in school and among `Peers´, Young, 2013 21 (2) ; s. 155-171. Giddens, Anthony (1991) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Daidalos: Göteborg. (kap 3) Giddens, Anthony. (2007). Sociologi. Studentlitteratur: Lund. (ffa kap 12, 13 och 17) Gottzén, Lucas, Lögdlund, Ulrik (red) (2014) Sociologins teoretiker. Gleerups: Malmö. (ffa Introduktion, kap 12, 13, 14 o 15) Morawski, Jan (2010) Mellan frihet och kontroll – om läroplanskonstruktioner i svensk skola. Örebro universitet. (avh) kap 2. Två konstruktioner av kontroll. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:322426/FULLTEXT01.pdf Muftee, Mehek (2014) ”That will be your home”. Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa. Linköping Studies in Arts and Science No 625. Kap 1, 3, 4, 7 (i kappan) och artikel 2. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:733786/FULLTEXT01.pdf Rädda Barnens årsrapport 2014, Barnfattigdom i Sverige http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/upload/wailc6ah5c7nrgk1jwmi.pdf Sohl, Lena (2014) Att veta sin klass. Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. Bokförlaget Atlas: Uppsala.(avh) kap 3,4 och 9. (papperskopia) Statistiska centralbyrån. På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2014. http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf Vetenskapsradion Forum. Sverige världens mest extrema land. 2015-01-26. 24 min http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494881?programid=1302 Referenslitteratur Giddens, Anthony (1996, 2011) Modernitetens följder. Studentlitteratur: Lund.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.