Samhällskunskap (91-105 hp), 15 hp

Social science (91-105 Credits), 15 credits

9ASH73

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson

Kursansvarig

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 9 (HT 2019) 201934-201938 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

​Kursen förutsätter Samhällskunskap (1-60 hp) varav 45 hp med godkänt resultat inklusive delkurserna Sociologi 1, samt Samhällskunskap 1 och 2, samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp samt godkänd VFU-kurser i samhällskunskap och i ämne 2, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- analysera och visa förståelse för aktuella förhållanden, innebörder och problem relaterade till välbefinnande och fattigdom inom grupperingar i olika samhällen
- analysera och visa förståelse för segregering, dess orsaker och effekter i relation till interkulturalitet, jämlikhet, mänskliga rättigheter, de globala målen och Agenda 2030
- problematisera mediernas och journalistikens funktioner och roller i det samtida samhället samt analysera medieinnehåll och medieprocesser
- diskutera och visa förmåga att tillämpa medie- och informationskunnighet och källkritik i relation till lärarrollen och elevers lärande  
- diskutera kontroversiella frågor i undervisningen och visa förmåga att tillämpa undervisningsstrategier
- problematisera och självständigt visa förmåga att dokumentera och kommunicera formativ och summativ bedömning inom samhällskunskapsämnet till elever i grundskolan eller gymnasieskolan

Kursinnehåll

Aktuella omvärldsförhållanden diskuteras mot bakgrund av aktuella forsknings- och utredningsresultat. Särskild vikt läggs vid att fokusera på skiljelinjer och problem som är förknippade med välfärdssystemens modernisering och anpassning till politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i det svenska samhället men även internationellt. Medielandskapets viktigaste aktörer, deras uppdrag och roller belyses. Såväl traditionella som sociala medier diskuteras i relation till teknik, ekonomi, politik, juridik/etik, och publik. Centrala begrepp såsom medie-och informationskunnighet, källkritik, påverkan och propaganda diskuteras i relation till skolkontext. Det ämnesdidaktiska perspektivet behandlar kontroversiella frågor och den ökade digitaliseringen i skolan inklusive användande av digitala verktyg för lärande. Vidare diskuteras bedömningsaspekter för elevers lärande i grund- och gymnasieskolan. En del av kursen genomförs med undersökningar och undervisning på en skola, eller i fältmiljö utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete, fältstudier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp, samt enskild skriftlig hemtentamen. Projektarbetet examineras genom presentation i seminarium samt opposition på ett annat projektarbete.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Ämnesdidaktik 3 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Mediekunskap 3 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 4 hp U, G, VG
PRO1 Projektarbete som seminariebehandlas 5 hp U, G, VG

Böcker

Carlsson, U, (2018) Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern: En demokratifråga. Göteborg: Nordicom.

Hämtas från: http://www.nordicom.gu.se/en/publikationer/medie-och-informationskunnighet-mik-i-den-digitala-tidsaldern-en-demokratifraga

Carlsson, Ulla, Weibull, Lennart, (2018) Yttrandefriheten i dagens mediekultur : En studie av medborgarnas uppfattning om yttrandefrihetens gränser. Göteborg: Nordicom, Göteborgs universitet

ISBN: 9789187957819

Hämtas från: http://nordicom.gu.se/sv/publikationer/yttrandefriheten-i-dagens-mediekultur

Johansson, B., Kumlin, S., Naurin, E. & Wängnerud, L, (2014) Det politiska spelet: Medborgare, medier och politiker i den representativa demokratin. Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9144080735, 9789144080734

Sid 137-148

Jönsson, Anders, (2013) Lärande bedömning 3., [utök.] uppl. Malmö : Gleerups utbildning, 2013

ISBN: 9789140684462

Alternativt en av följande:

Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur.

Slemmen Wille, T. (2013). Bedömning för lärande i klassrummet. Malmö: Gleerups.

Lundahl C, (2014) Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144101491

Alternativt en av följande:

Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning. 3 uppl. Malmö: Gleerups.

Slemmen Wille, T. (2013). Bedömning för lärande i klassrummet. Malmö: Gleerups.

Rothstein, Bo, (2010) Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik 3. uppl. Stockholm : SNS förlag, 2010

ISBN: 9789186203658

Skolverket, (2018) Betyg och betygssättning Stockholm : Skolverket, 2018

ISBN: 9789175593296

Skolverket, (2017) Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå : ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning Stockholm Skolverket Wolters Kluwer, 2017

ISBN: 9789138327135

Skolverket, (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i Samhällskunskap. Stockholm: Skolverket
Slemmen Wille, Trude, Önnerfält, Birgitta, (2013) Bedömning för lärande i klassrummet. Malmö : Gleerups, 2013

ISBN: 9789140681850

Alternativt en av följande:

Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning. 3 uppl. Malmö: Gleerups.

Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur

 

Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, Ohlsson, Jonas, (2018) Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens Första upplagan Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147113354

Övrigt

 

Europarådet. (2017).  Hantera kontroversiella frågor. Utveckla strategier för att hantera spänningsfält och undervisningen om kontroversiella frågor i skolan. Hämtas från: https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24

Gärdenfors, P. (2014). Hur skapar man förståelse i undervisningen? I Persson, A., & Johansson, R. (red). Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. (s. 269-284).

 

 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.