Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (76-82 hp), 6 hp

Social Science: Teaching Practise (76-82 cr), 6 credits

9ASHV9

Kursen är nedlagd. Ersätts av 9ASHV8.

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

, Per-Olof Hansson

Kursansvarig

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2018) 201816-201820 Svenska Linköping V
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 8 (VT 2018) 201816-201820 Svenska Linköping V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Samhällskunskap varav 1-30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat i UK 1-4 om 30 hp och VFU-kurser inom ämne 1 och 2, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- planera undervisning utifrån styrdokument, lärandeteorier och samhällsvetenskapliga modeller och metodik, elevernas förutsättningar samt IKT för en längre undervisningssekvens
- kritiskt granska och välja relevanta läromedel utifrån styrdokument, intersektionalitet, lärandeteorier och IKT
- genomföra en längre undervisningssekvens utifrån planeringen i relation till styrdokument, lärandeteorier och samhällsvetenskapliga modeller och metodik, elevernas förutsättningar samt IKT
- ta ett helhetsansvar för undervisning i samhällskunskap utifrån skolans värdegrund med fokus på hållbar utveckling
- dokumentera, kommunicera formativ och summativ bedömning av elevers kunskaper i samhällskunskap
- utvärdera den egna planeringen och genomförandet samt utfallet av elevers lärande
- analysera och reflektera över det egna pedagogiska ledarskapet utifrån forskningsbaserad- och erfarenhetsbaserad kunskap
- samverka med olika aktörer i den pedagogiska verksamheten intern och externt

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i samhällskunskap i årskurs 7-9 där olika tillämpade lärarförmågor praktiseras. Den studerande utvecklar sitt ledarskap och sin didaktiska förmåga genom att ta ett helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i samhällskunskap. I detta ingår att planera för, genomföra och dokumentera kunskapsbedömning. I den praktiska tillämpningen ingår också att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar. Den studerande använder digitala resurser i undervisningen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av handledd verksamhetsförlagd utbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska förmågor.

Examinationen av de tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre (3) tillfällen.

TDLF Tillämpande sociala och didaktiska lärarförmågor 4 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning: VFU-rapport, 2 hp U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.