Svenska (91-97,5 hp), 7.5 hp

Swedish (91-97,5), 7.5 credits

9ASV71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 90 hp i Svenska varav 60 hp godkänt (Svenska 1-30 och svenska 31-60 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- Redogöra för aktuell forskning som rör multimedialitet med anknytning till svenskämnet
- Redovisa resultat av fördjupade studier inom ett multimedialt område relevant för undervisning och lärande i svenska

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning i multimediala områden som berör språk, litteratur och kommunikation i svenskämnet i gymnasiet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och (nätbaserade) föreläsningar .

OBLIGATORISKT MOMENT: seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning område inom valt område, multimmedialitet 6 hp U-VG
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag av valt område, multimedialitet 1,5 hp U-G
OBL1 Obligatoriska seminarier (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Obligatorisk litteratur Böcker: Dunkels, Elza & Lindgren, Simon, red. (2014) Interaktiva medier och lärandemiljöer. Gleerups Lindgren, Simon. (2009) Populärkultur. Teorier, metoder och analyser. Liber Kompendier: (länkar och artiklar i pdf) Kompendium 1 (till seminariet den 1/10) Kompendium 2 (till seminariet den 8/10) Artiklar som söks och väljs på egen hand tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.